الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

چه خواهد کرد ؟ چه حالی دارد ؟
ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله .

در مورد وضعيت روابط بين المللی جمهوری اسلامی ايران و همچنين وضعيت تعامل ايران با آمريکا و همچنين موضوع اتهامات تازه طرح شده توسط آن کشور و همچنين تهديدات نظامی معاصر حرفهايی با اتفاقا سکولارها و کمی هم برای بزرگواران ارزشی دارم ...

امروز ، اين کلمات را از عمق ناراحتی از دست شما سکولارها می نويسم . شما ها هميشه يک گام در فهم حقايق عقب‌ايد.

از ابتدای آنروز که تحرکات و فعاليتهای مختلف دشمن و خصوصا آمريکا - که حتی بسياری از وبلاگهايی که از لحاظ سياسی خيلی با اعتقادات من همسو نيستند ، او را کشوری متولی تروريزم دولتی ،  مدعی دروغی ليبراليزم و آزادی و همچنين قاتل آزادی بنام آزادی می دانند - مطرح می شد، آن را توهم توطئه ناميديد . هميشه دم از چيزی بنام تنش زدايی زديد در حاليکه هميشه بشما تذکر داده می شد اين تحرکات در وضعيت عقب نشينی سياسی و دفاعی ، بدتر هم خواهد شد. آمديد و با دولتی واداده و آلوده ، متولی امر سياست و امنيت ودفاع کشور شديد. تز معلول و مجهول تنش زدايی را در روابط بين ايران و آمريکا مطرح کرديد انگار نه انگار که هميشه طرف تنش ساز درروابط دو طرف در طی اين چندين سال ، کسی جز آمريکا بوده است. انگار نه انگار که اين آمريکا است که مانند همين مورد فعلی ، در امور داخلی ايران دخالت کرد ه و جمهوری اسلامی ايران را به واکنش کشيده است. نکند بايد در قبال تحرکاتش هم سکوت می کرديم .

همشه خود شماها از درک يک نکته غافل بوديد. همان نکته ای که فکر می کنيد به آن اعتقاد داريد . هميشه از قدرت يک ملت بهم پيوسته غافل بوديد. درحاليکه هروقت خواستيد عليه حکومت اقدامی کنيد بدنبال اقدام جمعی بوديد. اما معلوم نيست وقتی که به قدرتهای سلطه گر بيرونی می رسيد چرا وا می دهيد. چرا نمی فهميد که اين عوامل بيرونی ، وقتی در درون ، وحدت و يکپارچکی را ببينند ۱۰۰ در ۱۰۰ ، عقب نشينی می کنند. مثال مانند ريگ فراوان است. بارها گفته ام . ماجرای عقب نشينی آمريکا واسرائيل هنگام موضع گيری های قوی و منطبق بر واقعيات ملت جمهوری اسلامی ايران ماجرايی تکراری است.

وحالا هم بگويم : تا وقتی آمريکا به ليبرالهای خود فروخته ايرانی تکيه دارد ، لحظه ای به اين کشور حمله نخواهد کرد. جهود است وترسيدن از خون ! جنگ واقعی وصلح واقعی ريچارد نيکسون را بخوانيد. می گويد : به هيچ کشوری حمله نکنيد مگر آنکه مطمئن باشيد پيروز می شويد تا بتوانيد رژه های پرطمطراق پيروزی براه بياندازيد. بله. آمريکا تا وقتی ايران را قوی و متحد ببيند حمله که هيچ ، تعرض محدود تر از حمله هم نخواهد کرد. از جمله همين موضوع دروغين و جعلی کماندوها .

از دو حال خارج نيست : يا وقتی الان از حمله نظامی دم می زنيد و در مقابل آن موضع می گيريد - مانند آدم بيمار روانی ای بنام حسين درخشان - در حال پيگيری خط روانی جنگ سالاری آمريکايی در تضعيف اراده های درونی هستيد که در اين صورت دنبال يکی از دو هدف زير هستيد. يا ايران با دست خود ، در درون ، تسليم شود بدون اينکه او حمله کند ، يا اينکه توان و باور و روحيه ملی را تضعيف کنيد تا آمريکا امکان حمله پيدا کند. ويا در وضعيت دوم ، کاملا ترسيده و حقيقتا با حمله با توان خود مخالفت می کنيد.

آخر ، بشما ها چه حرفی می توان زد که نگفتنش بهتر نباشد ؟ بارها گفته نشد وحدت کلمه عامل و مولفه امنيت ملی است ؟ اسم آن را تفاوت سليقه گذاشتيد در حاليکه کار اين تفاوت (!!) سليقه ها به قانون اساسی کشيد !! معلوم نيست چه خبر است! آنوقت از نگاه شماها معنای اختلاف و درگيری شديد سياسی داخلی چيست نمی دانم ! در منهدم کردن روحيه و وحدت ملی خود حداکثر توان خود را صرف کرديد . در هيچ کجای جهان سابقه چنين رفتارهايی وجود ندارد. شماها واقعا در دنيا نمونه هستيد !

و حرف ديگر . چرا شماليبرالها ترسيده ايد ؟
مگر موقع جنگ هشتساله و دفاع مقدس ، ليبرالهای اين کشور کجا بودند يا چه می کردند ؟ يادتان رفته اگر  ، بگويم که در ينگه دنيا ، ماء الشعير نصرانی (!!) سر می کشيدند و کنار ساحل آرامش لم داده بودند . و آنهايی که درون کشور بودند چه می کردند ؟ يادتان رفته اعلاميه نهضت آزادی را که طه يس رمضان وزير امورخارجه عراق در سازمان ملل بعنوان سندی بر عليه جمهوری اسلامی قرائت می کرد ؟ چه وقت ، چه زمان ، کجا و در چه شکلی ، يک بار ، ليبرالها دست از حمله به کشور برداشتند ؟ دفاع پيشکش ! کسی از آنها دفاع نخواست ! هنوز يادمان هست دستگير شدن همين عناصر باصطلاح نهضتی را هنگامی که کنار همين مهماتسازی و جنگ‌افزارسازی خيابان پيروزی موقع حمله هوايی آتش روشن می کردند تا اف ۲۹ عراقی درست بزند وسط هدف . توجيه آنها چه بود ؟ خاتمه دادن به جنگ !!!

و کلام آخر با ليبرالهای ايران !
هيچکس از شماها دفاع نمی خواهد . نترسيد. بسرعت کوله بارهايتان را هرچقدر که حمله را جدی تر می دانيد ببنيديد . بلطيهايتان را بخريد . البته قسمتی از شما برای جاسوسی اطلاعاتی وامنيتی برای آمريکا لازميد . مقداری تان هم برای فشار روی کشور درحال جنگ؟!تان ! پس دسته ای از شما بايد بمانند . بقيه می توانند با کمک راديو ها و تلويزيونها و سايتهای اينترنتی ووبلاگها و قدرت رسانه ای جهان ، به اين تک کشور مستقل دنيا حمله کنند. برويد وخوشباشيد. کسی را با شما کاری نيست.

بار دفاعی اين کشور ، هميشه بر دوش روحيه بسيجی بوده و هست. اين روحيه هم ، صنف نمی شناسد. دانشجو و طلبه و کارگر و کاسب و معلم و کارمند و مهندس و مدير و روحانی و ارتشی و سپاهی بردار نيست. همه . همهء بسيجی ها به ميدان می آيند.

برادران ، زمزمه ای خوش را می شنوم :

ما منتظريم که محرم گردد.

هنگامه امتحان ميسر گردد

ما می دانيم و تيغ و حلقوم شما

يک موی ز سر علی اگر کم گردد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جشن تکبير و شهادت نزديک است. مردان شب شکن کجا نشسته اند ؟‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
 
 
تبلیغ ویـژه