الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

هولوکاست :‌۲- عقده های کور مانع حقيقت بينی
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

***بخاطر مشکلات پرشين بلاگ مجبورم اين پست رادر سه پست تقسيم کنم . ***

 

بسم الله .

بخاطر عقده کور ، حقیقت را قربـانی نکنید.

روی سخنم با آنها است که مثلا در حوزه داخل کشور به فعالیت سیاسی مشغولند اما مکررا منافع آنها حتی با منافع جنایت پیشه ترین سیستم سیاسی یعنی اسرائیل گره می خورد. با آنها که از ریخت احمدی نژاد خوششان نمی آید. آنها که هر کذبی را می گویند و از هر کذابی حمایت می کنند فقط و فقط اگر به دولت دکتر احمدی نژاد حمله کند. آنها که ... ول کن /. حقیقت را قربانی عقده های خود نکنید. پرده های کوری را بدرید. ببینید. کوردلی را کنار بگذارید  کمی به خود آیید. خدا می پذیرد بازگشت همه را.

 

 

1-   هولوکاست از نزدیک - اتاقهای گاز بخش اول :

Professor Robert Faurissonروبـر فـریسـون، مـورخ فـرانسـوی، سخنان رئیس جـمهـوری ایـران را دربـاره ادعـای كشتار جمعی‎‎ یهودیان در جنگ جهانـی دوم ستود و آن را حــادثــهای شـگــرف و مهـم در تاریخ دانست.  این استاد سابق دانـشگـاه‎‎ فـرانـسـه همچنین‎‎ به تشریح دلایـل غیـر واقعـی بـودن كشتار یهودیان پرداخته است.

 

به گزارش واحد مركزی خبر، فوریسون‎‎ با رد كشتـار یهـودیـان بـه دسـت آلمانی‎‎‎ها طی جنگ جهانـی دوم افــزود: بـرای اولین‎‎ بار پس از پایان جنگ جهـانـی دوم و گذشـت 60سـال از آن یـك دولتـمـرد سیاسـی كـه‎‎ از اهـمیـت ویـژه‌ای در جـهـان سیاست‎‎ برخــوردار اسـت‌، مسـئلـه كشـتـار یهودیان‎‎ را زیـر سـوال برده تا كنون هیچ یك از روسـای‎‎‎ جمـهـوری آمریكا و كشورهـای غربـی‎‎ حتـی واتیـكـان و كاتـولیـك هـا از چنین‎‎‎ شهامتی برای بیان ایـن مطلب برخوردار نبودهاند.

 

بــر اســاس ادعاهای یهودیان، آلمانیها در طول جـنـگ جهانی دوم و در بیـن سـالهــای 1941 تــا 1945 به قتل عام یهودیان مبادرت كردنـد و آن هـــا را در اتــــاق هــــای‎‎ گــــاز اردوگـاههـای خـود میكشتند و سپس اجـسـاد آنها ‌را در كورههای‎‎ آدم سوزی می‌سوزاندند كه‎‎‎ از نظر بازنگـران‎‎ تاریخ این مساله بـه طور كامـل غلـط و غــیــر منـطقـی و دروغ است.

نویسنده کتاب مشهور «اتاق‌های گاز، واقعیت یا افسانه؟» كه 76 سـال ســن دارد و دارای دو ملـیــت‎‎ انـگلـیسـی و فـرانســوی اســت، پیـشتـر استـاد دانشگاه‎‎ لیون در فـرانـسـه بود، امــا در ســال 1979دولـت فـرانـسـه فعالیت‎‎ كـاری‎‎‎ وی را بـه‎‎ علت عقایدی كه در زمینه هولوكاست و كـشتـار یهـودیـان دارد متوقف كرد.


 
 
 
تبلیغ ویـژه