الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

هولوکاست ۲- عقده های کور - بخش دوم :
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

فوریسون كه در كار بازنگری در تاریخ نیـز فعالیت دارد، می گـویـد: بــر اســاس ادعاهای یهودیان، آلمانیها در طول جـنـگ جهانی دوم و در بیـن سـالهــای 1941 تــا 1945 به قتل عام یهودیان مبادرت كردنـد و آن هـــا را در اتــــاق هــــای‎‎ گــــاز اردوگـاههـای خـود میكشتند و سپس اجـسـاد آنها ‌را در كورههای‎‎ آدم سوزی می‌سوزاندند كه‎‎‎ از نظر بازنگـران‎‎ تاریخ این مساله بـه طور كامـل غلـط و غــیــر منـطقـی و دروغ است.

 

این‎‎ تاریخ شناس افزود: بــازنـگــران تـاریـخ دلایل بسیاری‎‎ برای رد این مـطلـب دارند كـه‎‎‎ از آن‎‎ جـملـه ایــن كــه اگــر نـظامیــان‎‎‎ و فرماندهان آلمانی، یهودیان را به كمپ خود در آلمان باز میگرداندند و سپس‎‎ میكشـتنـد باید پس از گـذشـت سـه تـا چهار سال اشغالگـری آلمـان، دیگـر هـیـچ یهودی وجود نداشته‎‎ باشد، در حالی كه همچنان تعداد زیـادی‎‎ یهـودی در روسیه، لهستان، فرانسه و حتـی آلمـان و دیگر كشورها وجود دارد.

 

استاد سابق دانشگاه‎‎ فرانسه همچنـیـن تاكیـد می كند كه از نـظر علـم فیـزیـك و شـیمـی‎‎ نیـز ایـن مسـالـه منـتفـی اسـت، زیــرا یهــودیــان ادعــا مـیكـننـد كـه آلمانیها عـده زیـادی‎‎ از یهـود‌‌ی‌هــا را در اتاق بزرگی كه از شكاف‎‎ها‌ی سقـف آن، گاز سیكلون كه‎‎ گازی بـسیـار خـطرنـاك و كشنده است، منتشر میكردند و پـس از آن‎‎ كـه مطمئن میشدند این‎‎ افراد مردهاند وارد این اتـاق مـیشــدنــد و اجســاد آن هــا را بــرای سـوزانـدن‎‎ در كـورههـای‎‎ آدمسـوزی بـیـرون میآوردند.

 

وی‎‎ می افزاید: سیـكلـون گـازی اسـت بسیار قـوی كـه در جسـم و پـوسـت انـسـان نفوذ میكند و دارای قابلیـت نـفـوذ بسیار بالایی‎‎ است‎‎ به‎‎ طوری كه حتی بـا دســت زدن به اجساد نیز این گاز قابـلیـت انتـقــال دارد و سبب مرگ می‎‎شود و همین طور فضـایـی كه‎‎‎ در آن‎‎ این گاز پراكنده شده باشد بـرای هـر كسی كه‎‎ در آن وارد شود، كشنده خـواهـد بــود بـه ایـن تـرتیـب مـیبـایسـت خــود فـرمـانـدهـان‎‎ و نظامیان آلمانی نیز كشته شده باشنـد.

 

سیـكلـون گـازی اسـت بسیار قـوی كـه در جسـم و پـوسـت انـسـان نفوذ میكند و دارای قابلیـت نـفـوذ بسیار بالایی‎‎ است‎‎ به‎‎ طوری كه حتی بـا دســت زدن به اجساد نیز این گاز قابـلیـت انتـقــال دارد و سبب مرگ می‎‎شود و همین طور فضـایـی كه‎‎‎ در آن‎‎ این گاز پراكنده شده باشد بـرای هـر كسی كه‎‎ در آن وارد شود، كشنده خـواهـد بــود بـه ایـن تـرتیـب مـیبـایسـت خــود فـرمـانـدهـان‎‎ و نظامیان آلمانی نیز كشته شده باشنـد.

ایـن‎‎ بازنگر تاریخ همچنیـن می گوید: در آن‎‎ زمـان بیمـاری‎‎هـای ویـروسـی كـه بـر اثر جنگ ایجاد شده بود مانند وبا و تیفـوس زیـاد شـده بـود و بـسیـاری از اجســاد را بـه ایــن دلــیــل میسوزاندند. اما یهودیان‎‎ ادعا میكنند ایـن افـراد بـه دست آلمانیها ‌و نـه‎‎ بـه دلیـل بیـمــاری سـوزانـده‎‎ شـده‌انـد.

 

همچنین‎‎ در زمـان جنـگ جهـانـی دوم، آلمانیها از یهودیان در اردوگاههـای خـود بـه ‎‎‎عـنـوان برده استفاده می‌كردند و دلیلی برای كشتار آن‌ها وجود نداشت.

 

فوریسـون‎‎ در ادامـه گفـت: مخـالـفـان بازنـگـران‎‎ تاریخ، تاكنون نتوانستـهانـد دلایل‎‎ واضـح و روشنی برای رد دلـایـل مـا بیاورند و آن‌هـا تنها از طریـق تـشكـیـل دادگاه، محكـومـیــت، شـكنـجـه و آزار و اذیت با مـا بـه‎‎‎ مـبـارزه پرداخته‌اند.


وی
‎‎ افزود: مـن بـارهـا از سـوی دولـت فـرانـسـه‎‎‎ دادگاهی شده‌ام و مورد شـكنـجـه و آزار و اذیت یهودیان قـرار گـرفـتـهام و تمامی بازنـگـران تاریخ كـه در كشـورهـای مختلف غربی آمریكــا، آلمـان، سـوئیـس، كانادا، فرانسه‎‎ و غیـره قرار دارنــد در چـنیـن وضـع دشـواری بهسر می برند.


 
 
 
تبلیغ ویـژه