الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

هولوکاست ۲- عقده های کور - بخش پايانی
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

این بازنگر تاریخ در ادامـه گـفـت: مـا حتی حق چاپ هیچ كتـاب و مقـالـهای را نداریـم، كتاب‌های ما را میسوزانند و حق خـروج از مرز كشور را نداریم و در حالــی كـه ملـیـت‎‎ اصلی‎‎ من انگلیسی است، امـا حـق رفتن به محـل تـولـد خـود و خـروج از مـرز فرانسه‎‎ را ندارم و رسانه‌ها نیز این قضایا را پنهان میكنند. فوریسون می گوید: پـس از 13 ژوئیـه ســال 1990 قانون‎‎ ویژه‎‎ای در پارلمـان فـرانســه بر ضد تاریخ نگاران تصویب شــد كــه بــر اسـاس آن‎‎‎ تاریـخ نگـاران حـق بـیـان افكار خـود را نـدارنـد و در صـورت ابـراز عقیده‎‎، به یك‎‎ مـاه تـا یـك سـال حـبـس و همچنین جریمه نقدی محكوم خواهند شد.

 

فوریسون بیانات اخیر رئیس جمـهــوری ایــران‎‎ را بـرای بــازنگــران تــاریــخ بسیار دلگرم كننده‎‎ و امیدواركننده دانســت و از روشـنفـكـران‎‎‎ جهان عـرب و مـسلـمـان خواسـت‎‎ تـا شجـاعـانـه‎‎ هولوكـاسـت را كـه یـك دروغ تـاریخـی‎‎ اسـت و بهـانـه اصـلـی اسرائیل است، محكوم كنند.

 

این‎‎ بازنگر تاریخ در پایــان گـفــت: كشـتـار یهودیان در طول جنـگ جهـانـی دوم همانطور كـه‎‎‎ آقای‎‎ احمدی نژاد به آن اشاره كرد بهانه‎‎‎ای است تا یهودیان به خود اجازه دهند تا حقوق دیگران را نادیده بگیرنـد و حاكمیت‎‎‎ ملت‌هـا را تحـت سلـطه خـود قـرار دهند.

 

در فــوریــه ســال  ،2005پـــس از مصاحبـه ‎‎شـبكـه سحر با فـوریسـون، شـورای صوتـی و تصـویـری دولت‎‎ فرانسه تا مدت‌هـا از پخش برنامه‎‎هـای شبكـه سحــر از طریــق مـاهــواره هــات بــرد جلـوگیـری كـرد و فوریسون‎‎ نیز به سبـب بیــان عقـایـد خـود در این‎‎ بـرنـامـه، در ژوئن 2006 محـاكـمـه خواهد شد.

 

فوریسون‎‎ در میان فرانسویـانــی كــه عقـایــد بـازنگـری دارنـد، از جـایـگـاه ویژهای برخوردار است.


 
 
 
تبلیغ ویـژه