الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

صدای گوشخراش رئيس دانشگاه ما !
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

0 ۷۰ تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كلمبيا دربيانيه اي به شدت از رفتار رئيس دانشگاه با دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور ايران انتقاد كردند و آن را همدستي رئيس دانشگاه با جنگ بوش در عراق دانستند. امضاكنندگان اين بيانيه انتقادي تاكيد كردند كه اين مورد و موارد ديگر حاكي از آن است كه رئيس دانشگاه تحت تاثير گروه هاي فشار خارجي قرار گرفته و اين موضوع براي اعضاي هيئت علمي قابل تحمل نيست.

اعضای هیئت علمی دانشگاه کلمبیا : "رئيس دانشگاه به مناسبت ديدار احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شهرت دانشگاه را با اظهارات و صداي گوشخراش خود لكه دار كرد"

در بيانيه انتقادي اعضاي هيئت علمي دانشگاه كلمبيا آمده است:

"ما در حمايت از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كلمبيا كه معتقدند بالينگر در دفاع موثر از اصول محوري دانشگاه خصوصاً آزادي آكادميك ناموفق بوده، صحبت مي كنيم. آزادي آكادميك در قلب فعاليت هايي همچون آموزش، توليد دانش جديد و حفظ ظرفيت هاي انتقادي از جامعه در سطح وسيع كه ما اعضاي هيات علمي انجام مي دهيم، نهفته است و نيز شامل ارزش هاي ديگري نظير خودمختاري دانشگاه در برابر تهديدات و فشارهاي خارجي كه نقش تعيين كننده اي در اداره دانشگاه خصوصاً شكل دهي برنامه هاي تحقيقات و آموزش دارد و يا تفكيك مسئوليت و ارتقاء تصميمات از سطح منافع گروه هاي خارج از دانشگاه و ايجاد محيطي كه امكان تبادل آزاد و كامل عقايد و ايده ها را فراهم سازد، مي شود. وقايع چند سال گذشته موجب ايجاد بحران اعتماد در تمايل مديريت دانشگاه براي دفاع از اين اصول شده است."

اعضای هیئت علمی دانشگاه کلمبیا : "اظهارات مقدماتي رئيس دانشگاه نه تنها بي ادبانه و بدآموز بود بلكه حاكي از همدستي دانشگاه با جنگ دولت بوش در عراق بود"

ما به طور خاص موضوع هاي ذيل را يادآور مي شويم:

      1-       در پي تلاش هاي قابل ملاحظه گروه هاي خارجي طي چند سال گذشته براي بدنام كردن اعضاي هيئت علمي و تعيين اينكه موضوع هاي جنجالي در دانشگاه چگونه آموزش داده شوند، مديريت دانشگاه به وضوح در روشن ساختن اين نكته كه اين قبيل مداخلات قابل تحمل نيستند، ناكام بوده  است. زماني كه گروه هاي خارجي تلاش داشتند تا تصميمات مسئول دانشگاه را به نفع خود تغيير دهند رئيس قبلي «بارنارد» بيانيه صريحي در رد اين تلاش ها و اقدامات صادر كرد. در حالي كه رئيس كنوني دانشگاه كلمبيا از انجام چنين اقدامي ناتوان بوده است.

2-       تصميمات در مورد موضوع هاي كليدي نظير جهاني شدن دانشگاه، تاسيس شعبه هاي دانشگاه در ديگر كشورها و افزايش پذيرش دانشجويان مقطع كارداني و كاهش پذيرش دانشجويان مقطع ليسانس، دعوت از سخنرانان بحث برانگيز، كاهش نسبي پذيرش در حوزه علوم انساني و ديگر موضوع هاي محوري مربوط به تعهدات دانشگاه ظاهراً در مشورت با دانشكده تصميم گيري نمي شود. ما از اين تصميمات تنها زماني كه اعلام مي شوند باخبر مي شویم.  

۳ -       رئيس دانشگاه به مناسبت ديدار احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شهرت دانشگاه را با اظهارات و صداي گوشخراش خود لكه دار كرده و فضايي را به وجود آورد كه طي آن سخنراني آتشين بر مناظره باز و آزاد غلبه كرد. اظهارات مقدماتي رئيس دانشگاه نه تنها بي ادبانه و بدآموز بود بلكه حاكي از همدستي دانشگاه با جنگ دولت بوش در عراق بود يعني موضعي كه مغاير با تمايل بسياري از اعضاي هيئت علمي دانشگاه است.

4-       رئيس دانشگاه به نام دانشگاه، علناً در ارتباط با سياست خاورميانه و بدون داشتن تخصص و يا مشورت با استادان و محققان اين حوزه موضعگيري سياسي جانبدارانه اي اتخاذ كرده است. تركيب و تلفيق مواضع سياسي شخصي رئيس دانشگاه با موضع دانشگاه غيرقابل قبول است.

ما معتقديم زمان آن فرا رسيده است كه دانشكده تعهداتش را نسبت به آزادي آكادميك و خودمختاري دانشگاه مورد ارزيابي مجدد قرار دهد و رئيس دانشگاه روشن سازد كه مديريت بيش از اين از اصول مزبور عدول نمي كند و يا مداخله در آنها را تحمل نخواهد كرد.


 
 
 
تبلیغ ویـژه