نظام به آمريکا از چه منظری می نگرد؟

بسم الله .

مقام معظم رهبری :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آمریكایی‌ها درباره حقوق بشر، دموكراسی، انرژی اتمی و تروریسم، تهمت‌های فراوانی بهجمهوری اسلامی ایران می‌زنند اما حرف حقیقی آن‌ها این است كه ملت ایران باید اجازهدهد سلطه‌ی اقتصادی سیاسی و فرهنگی آمریكا بر ایران عزیز دوباره برقرار شود وآمریكایی‌ها هم چون دوران پهلوی با تعیین مدیران كشور اداره‌ی همه‌ی امور این مملكترا برعهده گیرند...مگر ملت ایران تا به حال تحریم نبوده است كه او را از تحریم می‌ترسانید، ملت ما همهپیشرفت‌های علمی و پزشكی، نظامی و صنعتی خود را در اوضاعی بدست آورده است كه شما اورا تحریم كرده بودید. بنابراین این ملت بزرگ را از تحریم نترسانید.

آمریكای هیروشیما، آمریكای «گوانتانامو و ابوغریب» و آمریكای سانسور و زور و سلطه،خود را پرچمدار حقوق بشر می‌خواند كه در این زمینه نیز برای روشن شدن واقعیت، ماپیشنهاد همه‌پرسی جهانی می‌دهیم تا مشخص شود رییس جمهور فعلی آمریكا در افكار عمومیجهانیان همراه با شارون، صدام و میلوشوویچ به عنوان مجسمه‌های شرارت در یك ردیفقرار دارد...هم‌چون گذشته اعلام می‌كنیم در هیچ‌یك از مسائل مورد اختلاف ایران و آمریكا، باآمریكایی‌ها مذاكره نخواهیم كرد چرا كه در منطق آنها مذاكره معنا و مفهوم حقیقیندارد و فقط ابزاری برای تحمیل خواسته‌های خود بر طرف مقابل به شمار می‌آید...مسوولان آمریكا در داخل و خارج عراق بارها از ایران درخواست مذاكره كردندكه مقاماتما اعتنایی نكردند اما با تكرار این درخواست، مسوولان ایرانی با درنظر گرفتن ایناحتمال كه شاید مذاكره درباره‌ی اوضاع عراق، در جلوگیری از ناامنی‌های فاجعه‌ آفریناین كشور موثر باشد با انتقال دیدگاه‌های خود به آمریكا موافقت كردند.

مسوولان آمریكا در ماجرای اخیر نیز خوی سلطه‌طلبی خود را نشان دادند و گفتند: اینمذاكره به منزله احضار مسوولان ایرانی است و ما به آنها می‌گوییم كه شما غلطمی‌كنید مسوولان ایران احضار كنید.

مشهد مقدس  - ۱/۱/۱۳۸۵

امام خمینی (قدس سره الشریف ):

حريف هاي ما كار كشته و كار كرده و مطالعه كردههستند ، اينها مطالعه كردند كه بايد در اين وقتي كه چنين انقلابي با دست خود ملتپيش آمده است كودتا نبوده است كه اختيارش را بشود يك كسي بگيرد و تحت نفوذ ديگريباشد ، با دست همين ملت بوده است و يك ملت را نمي شود مهار كرد ، بايد چه بكنند ،تا اين كه اين انقلاب را نگذارند به ثمر برسد . بايد خود انقلاب را از باطن خودفاسد كنند.

فعاليت الان در اين جهت است كه مي خواهند اين انقلابرا در خودش ايجاد نفاق و اختلاف كنند و مدفونش كنند و پس از اين كه خود انقلابمدفون شد، بيايند و يك نفري كه خودشان تعيين مي كنند ، يك كودتايي ، يك بساطي درستكنند و همان مسائل سابقش را پيش بياورند . ملت ما بايد يك مطلب را لااقل كه يك مطلبواضحي است فراموش نكند ، كه قدرت بزرگي كه منافع داشته است در ايران مطامع داشتهاست در ايران، منافع نفت داشته است در ايران ، منافع سوق الجيشي داشته در ايران ،يك مركزي است كه حساس است براي ابر قدرت ها ، يك چنين كشوري كه زن و مردش ، بچه وبزرگش قيام كردند و با خواست خدا و وحدت كلمه پيش بردند ، اينها حالا براي ضربه ايكه خوردند ، منافع از دستشان رفته است نمي توانند در اين محل . ديگر آن طور توطئههايي كه پيشتر مي كردند ، زمان رژيم سابق كه اينجا را محل از براي آن چيز هايي كهمي خواستند خودشان ، پايگاههايي كه مي خواستند خودشان قرار بدهند حالا ديگر برايشاننمي شود. اينها درصدد برآمدند كه از باطن خود اين نهضت ، انقلاب يك پوسيدگي ايجادكنند . در همه قشرها عمال آنها نفوذ كردندصحيفه نور ، ج 11 . ص 108

آني كه آنها نقشه اصلي اشان اين است كه در داخل يككاري انجام بدهند . آمريكا مي داند كه عرضه اين را ندارد كه در ايران وارد بشود يككاري انجام بدهد، خودش هم مي داند اين را خودشان هم ميفهمندكه ما نمي خواهيم كهسربازهاي آمريكا در خليج از بين بروند ، آقايان هم گفتند اين را انها اين مسئله راظاهر مي كنند كه با هو و جنجال ما را از ميدان بيرون كنند. آنها خوفي ندارند ، انيكه خوف دارد اين است كه با اين شيطنت ها ايادي آنها كه باز هستند در كشور ، با اينشيطنت ها ايجاد اختلاف كنند، دو دسته كنند.صحيفه نور ، ج 19 ، ص 14

از خارج هيچ ترسي نداشته باشيد ، از داخل خودمانبترسيد از اين كه با توطئه ها شما ها را از هم جدا كنند. آنچه كه من مي فهم و احتمال زياد مي دهم اين است كهآمريكا نه دخالت نظامي در ايران مي خواهد بكند و نه حصر اقتصادي، اگر هم حصراقتصادي بكند تا حج نمي شود ، خودش هم مي داند، لكن از راه اساسي تر پيش آمدند و آنراه اين است كه ما را از باطن خودمان آسيب پذير كند و ما را بگنداند از باطن خودمان، از اول هم بنانشان بر همين معناست . شايد در انقلابهايي كه واقع مي شود آنهايي كهمي خواهند نفع ببرند يا ضرري كشيدند كه مي خواهند جبران كنند ، نفعشان اين باشد كهخود انقلاب را در باطن خودش آسيب برسانند.

آن همه دست ها در كار اين معنا هستند ، شايد اينصحبت هايي كه در خارج مي كنند به اين كه ما دخالت نظامي مي كنيم يا حصر اقتصادي ميكنيم شايد براي اين معنا باشد كه اذهان ما را منصرف كنند آن طرف و از آن چيزي كه دركشور خودمان دارد مي گذرد غافل كنند . شما غافل از اين شياطين نباشيد كه اينهامطالعه كرده هستند ، ماها تازه وارد اين ميدان ها شديم . شماها تازه وارد اينميدانها شديد و بر حسب آن انساني هم كه داريد آن شيطنتها كه در آن هستند كمتر واردهستيد اينها مطالعه كردند نه ده سال و نه نه سال ، در طول تاريخي كه راه پيدا كردند، مطالعه كردند ، نه مطالعه فقط كشورها را ، يعني مخازن اينجاها را ، اين هم يكمطالعه طولاني در آن شده قبل از اين كه اتومبيل و طياره و اين طور مسائل پيدا باشد، اينها كارشناسهاشان را مي فرستادند در شرق و وجب به وجب اين مملكت ها را گردش ميكردند ، با شتر مي رفتند اين بيابانها را، با قافله مي رفتند اين بيابانها را گردشمي كردند و هر جايي كه يك چيزي پيدا مي شد يادداشت مي كردند نقشه بر مي داشتند اينيك سري كارشان كه بفهمند در كشور شما چه دارد، مخازن شما چي هست . اين مال حالانيست ، اين مال ،از سابق كه راه باز كردند دنبال اين قضيه هستند. صحيفه نور ، ج 11 ص 23 

/ 0 نظر / 7 بازدید