تحقير سوم ...

بسم الله.

... هنگـام خروج از سالن کـاخ ، بعضی از فرماندهان،‌ گريه می کردند ...

... سرگرد کامل الجابر از افسران ستـاد در سپاه سوم ارتش عراق می گويد : پس از بازپس گيری خرمشهر توسط ايرانی ها ، صدام فرماندهان سپـاه سوم را در روز ۲۷ مه ۱۹۸۲ برای اعطای نشان شجاعت به کاخ رياست جمهوری در بغداد فراخواند ؛ اعطای نشان به فـرماندهانی که با دست خالی از جبهه ی خرمشهر بازگشته بودند...

پس از پايان مراسم و بيرون کردن خبرنگـارها از جلسه ، صدام خطاب به اين فرماندهان گفت : من از مقاومت شما در محمره [ خرمشهر ] راضی نيستم . اعطای اين مدالها به شما، صرفا اقدامی برای تسکين افکار عمومی است. آرزو می کردم در بندر محمره کشته می شديد ، ولی «عقب نشينی» نمی کرديد. آیـا شما واقعا لياقت دريافت نشان شجاعت را داريد ؟ نه ، اصلا نداريد. روح من آرام نمی گيرد مگر وقتی که سرهای له شده شما را زير شنی تانک‌ها ببينم ! .

در اين هنـگام ، سرتيپ ستـاد « ساجت الدلـيمی » لب باز کرد و گفت : قربان ، ببخشيد ... اما صدام در حالـی که از فرط خشم دندان روی دندان می فشرد ، نگاه تنـدی به آن سرتیپ بی نوا کرد و گفت : ساکت باش بی شعور ! ساکت باش ترسو ! همه شماها ترسو هستيد  ! همه شماها مستحق اعدام هستيد ! چرا علـيه ايرانيها از سلاح شیـميايی استفـاده نکرديد ؟! در پـاسخ او ،‌ يکی از افسـران گفت : قربان ، در اين صورت گـازهای شيميايی به خاطر نزديکی خطـوط ما و ايرنيها روی سربازان ما هم تأثـير می گذاشت. صدام بلافاصله جواب داد : سربازان تو بمیـرند ، مهم نيست. مهم اين بود که محمره در دست ما باقی بماند . ای حقير ، ای پست فطرت ! .

وقتی سرتیپ ستـاد « نبـيل الربيعـی » خواست شروع به صحبت کند ، صدام کفش خود را از پای درآورد و به طرف صورت آن سرتيپ پرتاب کرد و با لحنی که نفرت و تحقـير از آن می باريد ، گفت :‌ من در مقابـل خودم ، حتی يک نفر مرد در اينجا نمی بينم . همه شما زن هستيد ، هرچند فکر می کنم غيرت زنان عراق از شما بيشتر باشد.

هنگام خروج از سـالن کاخ ، بعضی از فرماندهان گريه می کردند ، ‌آخر در آن جلسه ، سردار شکست خورده ی قادسيه ، ارتشبد ستـآد صدام حسين ، برای سومين بار به صورتشـان تف انداخته بود...

... سقوط خرمشهر توسط نيروهای آيت الله خمينی يعنی سقوط آخرين و مهمترين افتخار جنگی پرزيدنت صدام حسين ، در طول ۲۰ ماهی که از جنگ می گذرد. ايرانـيان با بازپس گرفتن خرمشهر ، اين برگ برنده را که به وسيله ی آن رهبری عراق می کوشيد ايران را از موضع ضعف به پای ميز مذاکره بکشاند ، از دست سران بعثی ربود .

Guardin ;British Newsletter
7 June 1982

/ 0 نظر / 4 بازدید