چند موضوع مهم – موضوع اول :

اولین موضوع ، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران سه قوه، رئیس مجمعتشخیص مصلحت نظام و مسئولان و کارگزاران نظام با ایشان است که بخشهایی از آن که آتش بسیاری از جنجالهای معاصر را خاموش می کند !

بخشهایی از این سخنان را آورده ام :

*به موضوعات بعدی هم توجه کنید. آنها هم اهمیت دارند. *

رهبر معظم انقلاب اسلامی: تبلیغ ناکارآمدی دولت، حتی اگر واقعیت داشته باشد صحیح نیست چه برسد به اینکه واقعیت ندارد و غیرمنصفانه است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب، عصر امروز در دیدار سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ومسئولان و کارگزاران نظام، ماه رمضان را بهار پربرکت رشد و تعالی انسان خواندند . 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظمانقلاب، عصر امروز در دیدار سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان وکارگزاران نظام، ماه رمضان را بهار پربرکت رشد و تعالی انسان خواندند و با تأکید بروحدت و پایداری مؤمنانه به عنوان تنها راه پیروزی و سعادت، مسئولان، آحاد مردم وگروههای سیاسی اجتماعی را به احساس تکلیف در برابر انتخاباتِ بسیار مهم مجلس خبرگانو شوراهای اسلامی فراخواندند. 

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره بهتصمیم دو سال قبل درباره تعلیق غنی سازی افزودند: اگر آن راه را تجربه نمی کردیمشاید امروز خود را سرزنش می کردیم که چرا آن روش را امتحان نکرده ایم اما اکنون بادلی محکم و تسلط کامل به پیش می رویم و دیگر هیچکس نمی تواند دلیل قابل قبولیدرباره اشتباه بودن راه هسته ای کشور ارائه کند چرا که ما آن راه دیگر را تجربهکرده ایم.

فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب : در 27 سال اخیر ، در دفاع مقدس و دیگرعرصه ها ، ثابتشده است وحدت، پایداری و ایمان به راه، پیروزی قطعی را نصیب ملت ایران خواهدکرد... کمک به دولت، کمک به کشور استو به همین علت، اینجانب همیشه از کلیت همه دولتها حمایت کرده ام....همه باید رئیس جمهور را مورد تکریم قراردهند و اگر کسی درباره عملکرد دولت حرفی دارد آن را از طریقی به گوش دولت یامسئولان برساند اما تبلیغ ناکارآمدی دولت، حتی اگر واقعیت داشته باشد صحیح نیست چهبرسد به اینکه واقعیت ندارد و غیرمنصفانه است. 

حضرت آیت الله خامنه ای، گله گزاریافراطی مسئولان از یکدیگر را به ویژه در افکار عمومی، کاری غلط برشمردند و افزودند: مردم خوب ایران چه تقصیری کرده اند که با این گله گزاریها آنها را دلشکسته میکنیم؟ 

ایشان در همین زمینه به بزرگنماییمسائلی که اخیراً درباره پایان جنگ و قطعنامه بیان شده اشاره کردند و افزودند: اگراین حرفها و گله گزاریها بیان نمی شد بهتر بود اما حالا که صورت گرفته نباید دربارهتأثیر آن اغراق کرد و به گونه ای حرف زد که انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده است...هم مسئولان سیاسی و هم مسئولان نظامی در جنگ خدماتفراوان و ضعفهایی داشتند که برآیند آنها موجب تصمیم گیری امام راحل درباره قطعنامهشد...آنچه بهعنوان برآیند همه تواناییها، ضعفها، و کوتاهی ها اتفاق افتاد مطلقاً به معنای شکستو تسلیم طلبی نبود چرا که امام عظیم الشأن امت، مظهر استقامت، ایستادگی و امید بهآینده بود و در همه تصمیمات جنگ، پذیرش قطعنامه و دیگر حوادث بر همین اساس عمل کردو به ما نیز همین روش را آموخت .

0718N.jpgحضرت آیت الله خامنه ای شجاعت همراه باتدبیر را، منش و منطق انقلاب و امام دانستند و افزودند: امروز نیز نظام اسلامیتصمیمات خود را با تدبیر و بصیرت اما با دلیری و شجاعت و تکیه بر توان ملت مؤمنایران اتخاذ می کند و با به کارگیری تاکتیکهای صحیح و منطبق با اقتضائات روز، اهدافخود را محقق می سازد، همچنانکه در موضوع هسته ای نیز همین راه پیگیری شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره بهتصمیم دو سال قبل درباره تعلیق غنی سازی افزودند: اگر آن راه را تجربه نمی کردیمشاید امروز خود را سرزنش می کردیم که چرا آن روش را امتحان نکرده ایم اما اکنون بادلی محکم و تسلط کامل به پیش می رویم و دیگر هیچکس نمی تواند دلیل قابل قبولیدرباره اشتباه بودن راه هسته ای کشور ارائه کند چرا که ما آن راه دیگر را تجربهکرده ایم البته دو سال قبل هم نتیجه آن کار معلوم بود و سندهای دقیق و روشنگری که در زمینهرخدادهای آن روزها ثبت شده است روزی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت اما بههر حال آن تصمیم در آن هنگام لازم بود. 

ایشان در جمعبندی مباحثی که دربارهموضوع هسته ای بیان کردند افزودند: سیاست ما روشن است : «پیشرفت، ارائه منطق روشن وپافشاری برحق ملت بدون عقب نشینی» البته هدف ما نیز در موضوع هسته ای کاملاً واضح وانسانی است. 

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامهسخنانشان به تبیین اهمیت انتخابات مجلس خبرگان و شوراها پرداختند و خاطرنشان کردند: حفظ سلامت فضای انتخابات نیز مهماست و همه مطبوعات – رسانه ها – کسانی که از ابزارها و شیوه های رایانه ای استفادهمی کنند و صاحبان تریبونهای عمومی باید مراقب باشند که تخریب و اهانت، فضایانتخابات را ناسالم می سازد و هیچگونه منطقی ندارد وجایز نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بردخالت نکردن مسئولان دولتی و نظامی در انتخابات، تهیه فهرست انتخاباتی را از جانبمسئولان و کسانی که کارهای اجرایی دارند، نفی کردند و افزودند: باید به گونه ای عملکرد که شخصیت مسئولان دولتی هیچ تأثیری در نتایج انتخابات نگذارد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید