دمکراسی حاصل از تفکر غرب همان دمکراسی است که در عراق شاهد آن هستیم

افسانه هایی که امروز در باب آزادی در جوامع جهانی مطرح می شود در پشت سر آنها هیچ فلسفه غنی از فلسفه های شرق و غرب نیست و این تنها به نارسایی ها و علل سیاسی موجود در جامعه باز می گردد.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه" مهر" رحیم پور ازغدی که عصردوشنبه در دانشگاه صنعتی شریف در نشست شریعت مطهر سخن می گفت با بیان این مطلب گفت : اولین بحثی که در این زمینه مطرح شده مبحث ابزاری آزادی  است که آزادی را  وسیله ای می دانند برای رسیدن به سایر اهداف موجود در جامعه و در واقع آزادی خود هدف نیست . افسانه دیگر که در باب آزادی عنوان می شود بحث جدایی معنای آزادی از مباحث دینی است یعنی تعریف آزادی در معنای سکولاریسم آن و سومین ا مبحث، عقل آزاد و خرد آزاد که این هم  دستاورد دنیای مدرنیته است .

وی با اشاره به این نکته که در معرفت شناسی مدرن پس از کانت و هیون عقل آزاد معنایی ندارد گفت : سکولاریسم ، پلورالیزم و تکثر گرایی و بسیاری از مفاهیم دیگر که امروز ه در جوامع ما رایج شده نتیجه نوع زندگی اجتماعی ماو نقاط ضعف موجود در این جوامع است .این اصطلاحات در هر دوره ای با توجه به نیاز آن دوره شکل می گیرد  ، تقدس می یابد و زمانی هم که می رود هنوز طرفدارانشان هیچ دلیلی و تعریفی برای آن نمی یابند.

وی افزود: دلیل شایع شدن این مباحث در جامعه بخاطر فضاهای بهم ریخته و جنجالگریهای موجود ، اتهامات بدون متهم و فضای سیاسی غیر قابل اعتماد و مدعیانی است  که وعده مدینه فاضله را می دهند. وهیچ کس مسئولیت این مباحث مطرح شده را نمی پذیرد.علوم عقلی هر گاه از غرب به  سرزمین های ما می آیند تبدیل به علوم نقلی و متون مقدس می شود . البته در این فرهنگ هر کس مترجم تراست داناتر است  و علامت انسان مترقی آن است که آنچه غربیان می گویند او فقط تقلید کند .امروز شاهد هستیم که دمکراسی با  شعار مساوات و حقوق عامه مطرح می شود و نتیجه این شعار و دمکراسی در غرب فرماندار شدن آرنولد و رییس جمهور شدن فردی چون جورج بوش است .چرا که دمکراسی اینها دمکراسی سکولاریسم است .

رحیم پور در ادامه گفت : یکی از نظریه پردازان فرانسوی  در رابطه با دمکراسی می گوید " دمکراسی که مطلق باشد ، جمهوری احمق ها است آن دمکراسی که روی کاغذ تعریف شده باشد قابل تحقق نیست و اگر تحقق هم بیابد مضر جامعه است .ما درجمهوری احمق ها پاپ های قرون وسطی را کنار گذاشتیم و سرمایه داران ناشناس را به قدرت رساندیم "

وی در ادامه گفت : پلورالیزیم که در آن آزادی بیان مطرح شود محصولش ارزش گذاری به احمق ها و نوابغ در یک سطح است . یعنی بخشیدن حقوق یکسان به این دو طیف از جامعه و این همان دیکتاتوری سرمایه داری در سیاست و دیکتاتوری عوام در فرهنگ است. و دمکراسی حاصل از تفکرغرب همان دمکراسی است که امروز در عراق شاهد آن هستیم .

ازغدی گفت : این نوع آزادی همواره توضیح سکولاریسمی دارد همان طور که از فلسفه مارکس و لنین کشتار هفت میلیونی استالین حاصل شد و از مباحث مطرح شده صهیونیزیم فلسطین شکل گرفت . و علت آن نسبی بودن همه تعاریف است و اینکه در این دمکراسی  همه منافع  فردی است و تفکر توحیدی  و وجود الهی جایگاهی ندارد .

وی در ادامه با اشاره به آثار شهید مطهری  که پاسخی بود برای اندیشه های شکل گرفته در آن دوران گفت : شما در فرهنگ اسلا می آزاد هستید و کسی هم حق سلب این آزادی را ندارد  آزادی و حقوق عامه هم ازطریق شریعت و هم از طریق قانون تعریف شده است .در تفکر اسلامی هیچ کس حق سلطه مطلق بر دیگری را ندارد و همگان در حکومت و دمکراسی سهیم هستند.

ازغدی با بیان این حدیث نبوی " همان گونه که باشید بر شما حکومت می شود " گفت : مسئولیت در تفکر شرعی اسلام برای انسان در نظر گرفته شده است و در این تفکر وجود مردم بیطرف و یا دولت بی طرف معنایی ندارد و همچنین در این مبحث ما نباید دچار دین دولتی شویم که اگر دین تابع دولت باشد گسترش عدل و فضیلت در جامعه ممکن نیست و تفسیر از دین در جهت منافع دولتمردان است . و همچنین نمی توان دین را امری شخصی تلقی کرد چراکه بخشی از دین اجتماعی است و شامل قوانین اجتماعی می شود .

وی در ادامه گفت : باید با دو افراط در جامعه مقابله کرد اول اینکه همه حریم ها را عمومی نکنیم که نتیجه آن از بین رفتن آزادی مردم است و دیگر اینکه همه حریم ها را خصوصی نکنیم که نتیجه آن لجام گسیختگی و حرمت شکنی درجامعه است.

وی در پایان سخنان خود با بیان احادیثی از امام جعفر صادق (ع) و روایت هایی از پیامبر اکرم (ص) گفت : آزادی عقیده و تفکر زمانی پیشرفت خواهد کرد که با منطق و اخلاق همراه باشد و اگر اسلام به همان شکل اسلام ناب محمدی در دنیا مطرح شود در این صورت گرایش به این دین گسترش می یابد و آزادی و جامعه مدنی دینی معنای واقعی خود را می یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید