شما را مخاطب قرار می دهم...

از جوانان ایرانی به جوانان غربی:«این نامه برای شماست»+پوستر

Letter4u10

letter4u-poster26

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html

#fr>http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#fr

#es>http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#es

#ar>http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#ar

/ 0 نظر / 96 بازدید