بازتاب استعفای رئيس CIA

جابجايی در راس هرم سازمان سيا : جرج تنت رئيس مستعفي سازمان سيا

جرج تنت رئيس اسبق سازمان سيا علت استعفای اخير خود را مسائل شخصی اعلام کرده است و بوش نيز شخصی بودن ريشه های استعفا را تاييد کرده است!

با رجوع به کارنامه سازمان سيا در دوره طولانی تصدی پست رياست آن توسط تنت و خصوصا برهه کنونی ناکاميها و دشواريهای زيادی در مسير حرکت اين سازمان به چشم می خورد .

جمع بندی ناکاميهای سازمان سيا در دوره اخير را می توان در گزارش ارائه شده توسط رئيس مستعفی اين سازمان به شورای روابط خارجی سنای آمريکا جستجو کرد. جرج تنت در گزارش خود جمهوری اسلامی ايران دشمن شماره يک ايالات متحده را نظامی امن و مطمئن - Secure - معرفی می کند. آشنايان با ادبيات سياسی و امنيتی ايالات متحده واقفند که استفاده از وازه های برگرفته شده از ریشه Secure فقط برای تکميل گزاره هايی بر اساس مبانی بنيادين موضوع امنيت است و استفاده از اين وازه در تشکيل نام سازمان امنيت ملی آمريکا National Security Agency نيز بر همين اساس می باشد . فلذا تشکيل جمله ای در خصوص ميزان امنيت ساختار سياسی واجتماعی جمهوری اسلامی ايران حاکی از اظهار عجز وناتوانی سازمان مرکزی جاسوسی ايالات متحده در برابر اين سيستم سياسی اجتماعی و فرهنگی است.

ناکامی ديگر سازمان سيا را می توان در انجام پنهان کاری کافی در جريان جنگ عراق و جلوگيری از افشای جعلی بودن اظهارات اين سازمان مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق و از ديگر سو ناتوانی اين سازمان و ارتش آمريکا در پيدا کردن تسليحات مورد ادعا در عراق ارزيابی نمود . مسئله ای که اعتبار کل بهانه های آمريکا برای ورود به عراق را به چالش کشيد .

از مسائل و ناکاميهای قبلی نيز می توان به ماجرای ۱۱ سپتامبر و پيدا نشدن بن لادن و همچنين ناتوانی اين سازمان در نهان سازی ارتباطات اعضای القاعده و طالبان با آمريکا قبل از ۱ سپتامبر و همچنين اهداف استراتژيک آمريکا از حضور در عراق و خاورميانه اشاره نمود.

اين مسائل بشکل جمعی و همچنين تقبل مسئوليت ارائه اطلاعات کذب به مجامعه بين المللی در خصوص تجهزات و تسليحات کشتار جمعی عراق از سوی آمريکا از سازمان سيا در دوره حاضر سازمانی برای حفظ ظاهر بيرونی ساختار سياسی آمريکا و به صراحت بيشتر دولت بوش در مجامع بين المللی داخلی و خارجی آمريکا ساخته است که با توجه به نزديک شدن موعد انتخابات در ايالات متحده به اهميت موضوع اضافه می کند.

اين گزينه نيز مطرح می باشد که احتمال برکناری رئيس سازمان سيا از سوی رئيس جمهور آمريکا برای قربانی کردن تنت نيز مطرح بوده و تنت برای جلوگيری از قربانی شدن خود در مقابل اهداف تبليغاتی و انتخاباتی بوش خود پيشدستی نموده واستعفا داده است.  

/ 0 نظر / 7 بازدید