سلاح جنگی، وسیلۀ مقابله با بی نظمی در آمریکا!

 تصاویر گویاست. مردم آنها را به برسمت شناختن حقوق بشر دعوت کردند و آنها از مردم کاملا غیرمسلح با گاز اشک آور، شوکر الکتریکی، باطوم، تسلیحات ساچمه زن و سلاحهای جنگی با کالیبرهای املا کشنده استقبال کردند. این است وضعیت آمریکا سانسور شده در تمام رسانه های غربگرای وطن من ! که در آن پلیس و گارد ملی ، با تسلیحات مقابل با نیروی مهاجم خارجی ، به جنگ با مردم خودشان رفته اند.

در فتنه ای مانند فتنه 88 ، چنین حرکاتی از کدامیک از نیروهای نظامی و انتظامی ما سر زد ؟ تصاویر ایران در گوگل چگونه است ؟ تصاویر آمریکا در گوگل چگونه است؟

تاریخ و امروز آمریکا فرقی کرده است؟

عکس دسته جمعی با جسد سیاهپوست سوزانده شده

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812720_778.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812697_269.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812804_748.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812703_445.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812705_959.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812708_104.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812712_441.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812715_820.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812727_805.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812816_704.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812817_955.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812818_434.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812819_962.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812820_568.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812821_250.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812825_887.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/13/812832_439.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813891_188.jpg

                    و اما ...                     http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813899_104.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813883_328.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813881_334.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813889_622.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813880_992.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/15/813885_582.jpg

/ 0 نظر / 70 بازدید