رفتارشناسی پروپاگاندا(Propaganda) بخش اول

بسم الله .

رفتارشناسی پروپاگاندا مجموعه مطالبی است که خواهم نوشت ودر آن ،‌با نگاه به يک نمونه از پروپاگانديست های ايرانی يعنی حسين درخشان به ارزيابی نقاط ضعف و قوت و شکل تحرک اين سيستم اطلاع رسانی و رسانه ای توجه خواهيم کرد.

پروپاگاندا يعنی چه ؟ - تعاريف پايه .

پروپاگاندا بمنعای يکسان سازی فکری ، تبليغات اثر گذار ، يکسويه و هدفمند است که از لفظ پروپاگانديشين -Propagandation-  اخذشده است.

در سيستم های مبتنی بر فرهنگ سرمايه مدار قطب شمال ، رسالت رسانه نه تامين نيازمنديهای حقيقی فکری ، روحی و اطلاعاتی مخاطب ، بلکه اثرگذاری هدفمند و شکل دهی به سلائق و عقايد عناصر جامعه و منطقه هدف و ايجاد نيازمنذيهای جديد و يا کاذب و شکل دهی به نيازمنديها است. جوهره کلام خبررسانی پروپاگانديستی نيز نه خبررسانی که شايعه پراکنی است.

در اين نوع سيستم اطلاعاتی و انتشار اخبار ، اصولا مفاهيم بنيادين علم رسانه همچون پيام ، ابزار انتقال ، گيرنده پيام و فرستنده آن دارای تعاريفی دگرگون شده هستند و همانطور که ذکر شد، در پروپاگانديسم ، به گيرنده پيام نه بعنوان مخاطب ، بلکه بعنوان عنصر هدف نگريسته می شود و منظور از ارسال پيام نيز ، نه تامين نيازهای او ، بلکه شکل دهی به نيازهای او مطابق با اهداف فرستنده پيام است و محتوای پيام نيز ماهيتی تبليغاتی ، نه اطلاعاتی ، يعنی ماهيتی اثرگذار نه آگاهی بخش ، دارد ...

/ 0 نظر / 11 بازدید