از جوانان ایرانی به جوانان غربی: این نامه برای شماست.

از جوانان ایرانی به جوانان غربی:«این نامه برای شماست»+پوستر

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html

#fr>http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#fr

#es>http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#es

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#ar

/ 0 نظر / 121 بازدید