از شما هم پنهان نماند...

از خدا چه پنهان ، از خلقش هم پنهان نماند که ... همچی یه کارشناسی دیگه تو یه رشته دیگه داره در من رسوخ می کنه...بقیه اش بماند برا بعد...

/ 2 نظر / 8 بازدید