تهديدات نظامی ، واقعيت يا توهم ؟

بخش اول مطلبی با همین نام از اینجانب که در ستون سرمقاله رجا نیوز منتشر شده است را با هم می خوانیم . بعلت اینکه تمام فرمت بندی ها حذف شده بود صلاح دیدم اینجا هم منتشر کنم .

موج جديد تبليغات و جنگ رواني بيگانگان در کنار جريان سازيهاي خبر و سياسي برخي عناصر سياسي داخلي، در حال تکميل پازلي از يک جنگ تمام عيار اطلاعاتي و عمليات رواني گسترده عليه منافع جمهوري اسلامي ايران و مولفه هاي اقتدار نظام اسلامي است. 

با کمال تاسف ، بايد اذعان کرد که اين بار نمي توان مجموعه جريان سازان داخلي پيوند خورده با عمليات رواني بيگانه را ذيل عنوان و تابلوي يک طيف سياسي شکست خورده و سرخورده از انقلاب و نظام اسلامي و اصول و ارزشهاي آن احصاء کرد بلکه اين بار عناصري به جمع گروه عمليات جنگ رواني عليه انقلاب اسلامي پيوسته است که بايستي در صف مدافعان و خنثي کنندگان اين تهديدات قرار گيرند.  

حضور عنصري مانند محسن رضايي از فرماندهان اسبق نيروهاي مسلح در ميان عناصري که به جنگ رواني و انتشار اطلاعات کاملا غلط از اهداف و شکل عمل نيروهاي بيگانه حاضر در منطقه پيوسته و بقولي هيزم زير ديگ جنگ رواني را تيز تر مي کند، تاسف فراوان و تعجب ناظران و تحليلگران هوشيار و معتقد به آرمانها و اهداف و مسير حرکت نظام اسلامي را برانگيخته است. 

850120.538312-20-55.jpgچندي پيش محسن رضايي با شرکت در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما، به صراحت مدعي طرح و نقشه عمليات نظامي آمريکا عليه خاک جمهوري اسلامي ايران شد. وي در ادامه گفتگو، براي هرچه محتمل تر نشان دادن ادعاي خود، سعي نمود تا با طرح ادعاهاي کاملا کذب – که علم و آگاهي او به موضوعات آن يکي از مسلمات بوده و محرز است – فضاي رواني تصميم گيران و برنامه ريزان کلان آمريکايي را فضايي آکنده از غرور و نخوت پيروزي هاي پياپي در عراق و افغانستان جلوه داده و با فارغ البال نشان دادن آمريکا در عرصه عراق و کافي دانستن مجموعه سفرهاي رايس به منطقه براي هماهنگي با حکام مرتجع منطقه براي ايجاد زمينه هاي لازم براي اين اقدام، آمريکا را آماده حمله به ايران نشان دهد!  

محتواي گفتگوي مذکور و خصوصا زاويه نگاه و مدعيات محسن رضايي، براي کارشناس حاضر در اين گفتگو يعني آقاي عنادي سردبير گفتگوي ويژه خبري به حدي عجيب و به دور از نگاه علمي و منطبق بر واقعيات صحنه عمل مي نمود که وي با حالتي حاکي از ترديد نسبت به صحت مدعيات رضايي به وي مي گويد : "آقاي دکتر، مطمئنيد؟ ما يک ماه ديگر همينجا مي نشينيم و با هم گفتگو مي کنيم!" و رضايي متعجب از اين اظهارنظر، با حالتي که حاکي از پيش بيني نشده بودن چنين واکنشي از سوي کارشناس مذکور بود، در پاسخ وي گفت "باشد، خيلي خوب، اشکالي ندارد" . 

در سطور آتي سعي خواهم نمود تا با بيان واقعياتي از صحنه حوادث رخ داده در درگيري آمريکا در افغانستان و عراق – که شک ندارم آقاي رضايي از آنها مطلع است– اين نکته را روشن نمايم که اتفاقاً، برعکس مدعيات ايشان، اقدامات و اعمال عناصر سياسي کلاني همچون آقاي رضايي است که مي تواند پالسهاي آلوده و انحرافي را براي دست زدن به اقدامي سراسر حماقت به درون سيستمهاي نظريه پرداز وتصميم ساز محافظه کاران نسل جديد آمريکا ارسال کرده و ثانياً بخش مهمي از اطلاعات منتشره از سوي آقاي رضايي که پايه استدلالات ايشان در ترسيم يک فضاي "آرماني بدور از شکست، ناشي از پيروزي هاي پي در پي نظامي و اطلاعاتي و همچنين هماهنگيهاي منطقه اي و فرامنطقه اي" از ذهنيات مسئولان آمريکايي قرار گرفته است، اطلاعاتي صد در صد غلط و غير منطبق با واقعيات صحنه است.  

محسن رضايي چه گفت؟  يکي از مهمترين کدهايي که از لابلاي سخنان رضايي درک مي شد اين بود که وي با تاکيد بر آنکه آمريکا در جنگ با صدام و بن لادن در افغانستان و عراق، به نبردي واقعي شامل تمامي مولفه هاي يک نبرد اطلاعاتي و نظامي دچار شده و توانسته است با پيروزي کامل از آن خارج شود، پيروزي نظامي و اطلاعاتي رخ داده (؟!) را مولفه اي ثاثيرگذار بر وضعيت رواني و فکري نومحافظه کاران کاخ سفيد قلمداد کرده و آنها را فرورفته در ابرهاي توهم پيروزي و غرور و مستي ناشي از آن فتوحات نشان مي دهد و با اين استدلال، تاثير استدلالات عقلاني، مبني بر احتمال کم پيروزي آمريکا در نبرد نظامي با ايران را صفر، يا دست کم حداقلي نشان دهد.  

همچنين رضايي در سخنان خود بي توجهي کامل خويش به تاثير جدي و تعيين کننده فاکتور مهم وضعيت داخلي منطقه مورد هدف آمريکايي ها در شکل تصميم گيريهايشان در خصوص نحوه تعامل با منطقه هدف را نشان داده و سعي مي کند با طرح مفروضاتي از جمله فرض موفقيت دستگاه ديپلماسي آمريکا در هماهنگ و همراه کردن ساير عناصر سياسي منطقه با برنامه جديد آمريکا در منطقه، برنامه ريزي آنها براي درگيري نظامي با ايران را قطعي معرفي کند! و به بياني صريح تر نقش وضعيت داخلي مناطق مورد هدف آمريکاييان در برنامه ريزي هاي آنها را انکار نموده است.  

يکي ديگر از آيتمهاي انحرافي در مجموع مدعيات آقاي رضايي اين است که ايشان فضاي نظامي- سياسي اتمسفر منطقه و فرامنطقه را نيز براي اجراي يک عمليات نظامي عليه ايران هموار و همراه معرفي مي کند و به شکلي ادعا دارد که آمريکا به توفقي تقريبا اجماعي در اتمسفر بين المللي براي اقدام نظامي عليه ايران رسيده است و خصوصا اين ادعا را بر طرح نظامي جديد آمريکا در منطقه استوار مي کند! 

تحقيقات و گزارشات و مقالات مختلفي در خصوص کذب بودن ادعاي دولت و حکومت آمريکا، خصوصاً در رد گزارش کميسيون ويژه 11 سپتامبر کنگره ي آمريکا منتشر شده است و در اين خصوص محققان کشورمان نيز توانسته اند مجموعه بزرگي از نکات و ابهامات پيرامون اين حادثه و مسائل پيرامون آن را به فضاي افکار عمومي ارائه دهند. شايد اگر اين اتفاق – يعني تجديد نظر طلبي روي اين حادثه– در همين سالها يعني زماني نزديک به رخداد اين ماجرا، شکل نمي گرفت، در دهه 2050 يا 2100 با مدل ديگري از هولوکاست، اين بار طراحي شده در خاک آمريکا و مطرح شده بنام گروهکي محدود در سرزمين پشتونهاي افغانستان مواجه بوديم!

چگونه مي توان باور کرد که تمامي ادعاهاي مذکور ناشي از اطلاعات دقيق در اختيار آقاي رضايي يا در نگاهي خوش بينانه ناشي از کمبود و نقص اطلاعات در اختيار وي است؟ محسن رضايي يکي از فرماندهان عالي نظامي سابق و از نظريه پردازان نظامي مدعي کلان و جامع نگري در حوزه هاي استراتژيک -خصوصا ژئواستراتژيک و ژئوپلتيک- است پس چگونه مي توان تصور کرد وي با وجود آنکه اطلاعات فراواني دقيقاً در جهت خلاف مدعيات وي در دسترس همگان است – که به بخشي از آنها اشاره خواهد شد – استدلالات خود را بر گرده کدهايي تا اين حد نارس و ناقص استوار کند؟ شايد بررسي علت و ريشه اين اقدام آقاي رضايي از حوصله اين بحث خارج باشد ولي آنچه براي نگارنده مسلم است اينکه قطعاً و بدون ترديد آقاي رضايي خود به بي اعتباري مدعيات خود در برنامه گفتگوي خبري، واقف و آگاه است. همچنين نگارنده علاقمند به پردازش و تجزيه و تحليل احتمال عدم اطلاع آقاي رصايي از عدم صحت ادعاها و فروض طرح شده توسط خود وي در برنامه مذکور يا نتايج صحت چنين احتمالي نيست و احتمال مي دهم علت پرهيز از اين بررسي براي مخاطبان قابل درک و هضم باشد.   

زير بناي استدلالات رضايي چيست ؟ استدلالات رضايي زماني صحيح از آب در خواهد آمد که چند گزاره صحت داشته باشد :  

- ماجراي 11 سپتامبر حرکتي نه طراحي شده در دل سيستمهاي صهيونيستي و آمريکايي بلکه حرکتي رخ داده توسط بن لادن آنهم بدون اشاره و هماهنگي با لايه هاي پنهان و آشکار کاخ سفيد بوده است. اين گزاره در صورت صحت مي تواند پايه اي براي واقعيت داشتن قصد و نيت آمريکا براي گسترش حوزه امنيت ملي خود به حوزه فرامرزي صرفا با اهداف پدافندي –ولو پيشگيرانه– باشد. با اين حساب مي توان باور کرد که آمريکا واقعا در افغانستان و عراق با يک درگيري واقعي نظامي مستقر شد و حقيقتاً درگيري رخ داده، يک درگيري واقعي -نه تئاتري مضحک، براي مستقر شدن آمريکا در حوزه هاي استراتژيک جغرافيايي مورد علاقه اش– بوده است و آنگاه است که باور خواهيم کرد آمريکا مست غرور پيروزي در جنگي واقعي است!  

- آمريکا به محض فراهم آمدن امکانات نظامي و سياسي کافي براي يک حرکت نظامي کلاسيک، در صورت نياز فوراً به آن دست خواهد زد و صرفا وضعيت مولفه هاي خشک استراتژيک نظامي منطقه هدف، در محاسبات آنها موثر است! در صورتي که اين گزاره صحت داشته باشد، مي توان قبول کرد آمريکا بدون توجه به وضعيت سياسي، اقتصادي، امنيت داخلي و مشروعيت و مقبوليت حکومت مستقر در منطقه هدف و صرفاً با توجه به محاسبات استاندارد نظامي، دست به حمله به مناطق هدف خود مي زند و با اين حساب آمريکا تاکنون قبل از حمله به هيچ منطقه هدفي، ضرورتي براي اجراي عمليات رواني سنگين براي انهدام و يا کاهش سطح ساير مولفه هاي امنيت ملي از جمله مقبوليت مردمي حکومت مستقر، وحدت و يکپارچگي ملي، ايمان و شجاعت و سطح ايستادگي مردمي مناطق هدف نکرده و نمي کند و با اين حساب در خصوص ايران نيز بالا بودن تمامي مولفه هاي مذکور براي آمريکا اهميتي نداشته و بدون توجه به بهبود روزافزون تمامي اين مولفه ها، دست به طراحي و اجراي يک عمليات کلاسيک نظامي عليه ايران خواهد زد!  

- آمريکا در ميان متحدان سنتي و غير سنتي خود و همچنين فضاي منطقه اي، يکپارچگي، اتحاد، هماهنگي و پشتيباني کامل از عملياتها و برنامه هاي قبلي، فعلي و آتي خود در منطقه را مشاهده کرده و بر روي آنها سرمايه گذاري نموده است. درصورتيکه اين گزاره صحت داشته باشد مي توان باور کرد دولت بوش با وجود زير فشار بودن از حوزه ملي و فراملي خود براي خروج از تنگناي عراق و افغانستان، با توجه به هماهنگيهاي موجود با اميد به بهره برداري از پتانسيل هاي فراملي، طرح و اجراي عملياتي جديد با مقياسي بسيار سنگين تر و بزرگتر از مقياس جمع دو عمليات گذشته را در دستور کار دارد! براي باور پذيري حداکثري اين گزاره، همچنين بايد تصور کرد که آمريکا هيچگونه مشکلي حتي با رقباي (بخوانيد متحدان) سنتي خود در منطقه نداشته و دراتمسفري کاملا دوستانه با آنها قرار دارد.  

- آمريکا داراي امکانات و توان ترکيبي (به معناي جمع توان حوزه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، تبليغاتي و ...) کافي براي اقدام يکجانبه عليه ايران مي باشد. با اين حساب و با قبول کردن اين گزاره است که مي توانيم حتي بدون باور کردن گزاره قبلي، احتمال اقدامي جديد عليه هريک از همسايگان عراق از سوي آمريکا را در وضعيت فعلي منطقي بدانيم. مولفه حاضر به اين معنا است که آمريکا نفر، پول، لابي و همه نيازمنديهاي قبل، حين و بعد از اجراي يک عمليات فراگير واقعي نظامي کاملاً متفاوت و بسيار پرهزينه و بزرگ را نسبت به جمع نيازمنديهاي قبل، حين و پس از اجراي عمليات عليه افغانستان و عراق، به شکل خودکفا در اختيار دارد! واقعا مي خواهم بدانم حتي آقاي رضايي به چنين گزاره اي معتقد است و اگر آري (!!!) چگونه؟  

گزاره هاي مذکور شايد بخشي از زيربناهاي استدلالي آقاي رضايي باشد. اما مهمترين آنها که جنگ رواني و فکري مذکور بر روي محورهاي آن به حرکت در آمده، همين گزاره ها هستند.  

بخش مهمي از اين گزاره ها، گزاره هايي هستند که هر فعال و تحليل گر مسائل منطقه اي علاقمند به بررسي و مطالعه عملکرد آمريکا در چندسال اخير، به باطل بودن اطلاقي آنها اذعان دارد. ليکن در اين مقاله، به بررسي برخي کدهاي کاملا آشکار براي بطلان مجدد اين استدلالات مي پردازيم .  

چرا رضايي درست نمي گويد ؟ پس از فهرست کردن مباني استدلالي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، به بررسي صحت و سقم اين مباني و ميزان اعتبار آنها خواهيم پرداخت. در اينجا بايد گفت نگارنده يقين دارد آقاي رضايي فردي نيست که از آنچه که در ادامه خواهد آمد بي اطلاع باشد و از ذکر مجدد اين نکات، تاسف خود را اعلام مي دارد اما نگراني آن است که عدم شفاف سازي اين مباحث –که تا اين حد موضوعاتي ابتدايي و سهل الابطال هستند– براي فضاي خبري و اطلاع رساني کشور، هزينه هاي زيادي را دربر داشته باشد.  

الف-يازده سپتامبر، افغانستان و عراق، اپيزودهايي از تئاتري جهاني : 

11.tower2.collapse.ap.jpgبه تصريح تمام ناظران بي طرف بين المللي، کارشناسان و خبرنگاران مستقل غربي، آمريکايي و خصوصاً کارشناسان و آگاهان سياسي در ايران، رخداد حادثه 11 سپتامبر بدون انجام هماهنگي با لابي هاي دروني کاخ سفيد محال مي باشد. شکل و ماهيت و منطق اين حادثه به گونه اي بود که دست کم، اطلاع دولت آمريکا از اين موضوع، مدتها قبل از رخداد آن براي همه ناظران محرز است. دلائل و شواهد منطقي نيز بر اجراي اين عمليات به دست نسل جديد محافطه کاران آمريکايي دلالت دارد. پيوند علني ماجراي 11 سپتامبر با حوادث بعدي آن، طرح و برنامه جدي دولت آمريکا براي حمله به افغانستان و عراق قبل از ماجراي 11 سپتامبر و نکات اين چنيني ، موضوعاتي هستند که سعي داريم در ادامه مطلب بر آنها تاکيد گردد . اين بخش روشن مي نمايد که تا چه حد تصنعي بودن ماجراي درگيري آمريکا با القاعده و بن لادن و در امتداد آن با صدام ، براي افکار عمومي و خصوصا کارشناسان سياسي امري روشن و واضح است و طرح ادعاي پيروزي آمريکا در جنگي کاملا نظامي در عراق يا افغانستان تا چه حد بدور از واقعيت مي باشد.  

تحقيقات و گزارشات و مقالات مختلفي در خصوص کذب بودن ادعاي دولت و حکومت آمريکا، خصوصاً در رد گزارش کميسيون ويژه 11 سپتامبر کنگره ي آمريکا منتشر شده است و در اين خصوص محققان کشورمان نيز توانسته اند مجموعه بزرگي از نکات و ابهامات پيرامون اين حادثه و مسائل پيرامون آن را به فضاي افکار عمومي ارائه دهند. شايد اگر اين اتفاق – يعني تجديد نظر طلبي روي اين حادثه– در همين سالها يعني زماني نزديک به رخداد اين ماجرا، شکل نمي گرفت، در دهه 2050 يا 2100 با مدل ديگري از هولوکاست، اين بار طراحي شده در خاک آمريکا و مطرح شده بنام گروهکي محدود در سرزمين پشتونهاي افغانستان مواجه بوديم!  

نگارنده در آن زمان به خوبي بياد دارد که دقيقاً آمريکا در تلاش براي بهره برداري از حادثه مذکور در ابعاد يک هولوکاست ديگر بود و با دسته بندي جهان به دو قطب دوست آمريکا و دشمن آمريکا، دقيقاً قصد داشت تا باب هرگونه بررسي و تحقيق پيرامون موضوع را بسته و مستقيماً پاي درخت 11 سپتامبر رفته و ميوه ها را بدون مزاحمت ديگران بچيند. در آن زمان هم، عناصري همچون آقاي رضايي، با سکوت کامل خويش در اين موضوع که ناشي از فقر تحليل و قدرت مانور کلان سياسي بود کار را بجايي رساندند که در اولين نماز جمعه پس از آن حادثه، لفظ مرگ بر آمريکا از تکبير نمازگزاران حذف گرديد. اما خط شکني هميشگي رهبر و ولايت امر معظم، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) –محافظ و پاسدار حقيقي انقلاب اسلامي اين وديعه گرانبهاي الهي– با طرح اين زاويه که "ما نه با شمائيم و نه با آنها" جبهه مستقل ائتلاف براي صلح را در مقابل ائتلاف براي جنگ شکل داده و نفس تازه اي در گلوي تمامي گروههاي سياسي و کشورهاي قرار نگرفته در اين مرزبندي نشاندند.  

al_qaeda.jpgشايد بيان کدهاي رديه بر انتساب 11 سپتامبر به گروهک حقير طالبان، براي بسياري از مخاطبان خسته کننده و ملال آور باشد ليكن با اعتذار از حضور اين دسته از مخاطبان، براي حفظ سير مطلب و حفظ جامعيت آن، ذکر بخشي از آنان ضرورت دارد. اين کدها، بيشترکدهاي سياسي و خبري خواهند بود و مجموعه بزرگي از کدهاي علمي و فني منتهي به غيرممکن بودن فرو ريزش اين برجها بدليل برخورد صورت گرفته در 11 سپتامبر وجود دارد که از حوصله اين مجموعه خارج است.  

کمتر از 24 ساعت پس از رخداد اين حادثه، رسانه هاي وابسته به لابي صهيونيستي در آمريکا، بدون آنکه در آن زمان حتي گروهک طالبان نيز از خاک افغانستان مسئوليت اين حادثه را پذيرفته باشد و در حاليکه هنوز کسي نمي دانست که قضيه تصادفي است يا عملي، امکان مسئوليت اسامه بن لادن را مطرح ساختند. (1)  

ماجراي 11 سپتامبر خصوصا در لحظات اوليه به حدي در هم تنيده و گيج کننده بود که برخي از عناصر طالبان هم، امکان ارتباط داشتن آن به القاعده را منتفي دانستند در حاليکه در لحظات اوليه حادثه 11 سپتامبر رسانه هاي گروهي و نومحافظه کاران آمريکايي القاعده و طالبان را به اجراي اين عمليات متهم کردند، "عبدالحي مطمئن" از مقامات طالبان در گفتگو با رويتر اعلام کرد اسامه بن لادن ناراضي عربستان سعدوي نمي تواند انفجارهاي روز سه شنبه / 11 سپتامبر 2001/ آمريکا را انجام داده باشد. اين درحاليست که چند روز پس از حادثه "ابوعبيد قرشي" يکي از معاونان اصلي بن لادن، طي مقاله اي تحليلي مسئوليت حادثه 11 سپتامبر را برعهده گرفت !! (2)  

مطابق گزارشات دقيق امنيتي، شماري از کشورها بطور تلويحي از پيوندهاي ظريف بين حادثه 11 سپتامبر با چهره هاي سرشناس آمريکا پرده برداشتند، اختلافات زيادي در کاخ سفيد ايجاد شد. (3) طي گزارشهاي بعدي که در خصوص 11 سپتامبر منتشرشد، روشن شد که CIA و NSA از اين عمليات آگاه بوده اند. يکي از مسئولان هيئت تحقيق کنگره آمريکا تصريح مي کند CIA دست کم دو ماه قبل از برخورد هواپيماها به برجهاي نيويورک از آن آگاهي داشته است. (4)اين عمليات هنگامي شبهه برانگيزتر مي شود که بدانيم در روز حادثه هيچکدام از يهوديان شاغل در برجها برسرکار خود حاضر نشدند و تلفات آنها در اين روز صفر نفر بوده است !!... 11 سپتامبر يک سکانس رقت آور –مرحله چهارم– از سناريوي جنگ نفت است که با نوارهاي بن لادن بصورت سريالي از تيزرهاي تبليغاتي سياسي براي فريب جهانيان اجرا شد... (5)

مطابق گزارشات دقيق امنيتي، شماري از کشورها بطور تلويحي از پيوندهاي ظريف بين حادثه 11 سپتامبر با چهره هاي سرشناس آمريکا پرده برداشتند، اختلافات زيادي در کاخ سفيد ايجاد شد. (3) طي گزارشهاي بعدي که در خصوص 11 سپتامبر منتشرشد، روشن شد که CIA و NSA از اين عمليات آگاه بوده اند. يکي از مسئولان هيئت تحقيق کنگره آمريکا تصريح مي کند CIA

/ 10 نظر / 9 بازدید
آرش

ببین تو برج های دوقلو حدوداً 5-6000 یهودی کارمیکرده. تاحالا فکر کردی چطوری به 5-6000 نفر گفتن که فلان روز سر کار نرن هیچ کدومشون هم موضوع رو بعداً نگفته؟ بقیه تحلیلت هم تو همین مایه میشه ارزیابی کرد.

دانشطلب

خاتمي چرا در داووس؟ مدرسه ما به روز شد

پاسداران

بسم الله . ديگه بايد يادت بياد آرش خان که هزار بار گفتم شماها اگه يک کلمه حرف داشتين که در جواب ما بزنين دريغ نمی کردين . الان هم تو يک کلمه بيشتر نداشتی و اگر بيشتر داشتی دريغ نمی کردی. خلاصه اينکه اين در مورد مابقی تحليل. در مورد بخش اول هم همين را بگويم که شما يا نمی دونی در مورد چی حرف می زنی يا اينکه دفتر حفاظت منافع آمريکا واسرائيل تو خونه شما قرار داره . والا واقعبت رخ داده را که نمی شود پاک کرد. در خوص آن مسئله هم ،‌ ما در مورد زن های محله های خراب حرف نمی زنيم که ! در خصوص - بقول تو با امار تو - چند هزار نفر يهودی مشغول به کار در قلب اقتصاد آمريکا صحبت می کنيم . راز داری در خصوص ظرائف اقتصادی بنظرم کار سخت تری است که اين آدمها هميشه انجام داده اند و ماهيت يهودی شان و هماهنگی و پیوستگی و عرق ایدئولوژیک آنها ، - اگر تو نمی دانسی بدان همه می دانند - از آناه يک شبکه قوی مخفی ساخته که توانسته است ساختار فراماسونری جهانی را نيز در خود حل و هضم کند.

بنده خدا

حاج محسن رضايی اگر تحليل گر خوبی بودند که فرزند برومندشان را از دست نمی دادند و پناهنده امريکا نمی شدند . خيلی خوب است آدم هميشه از خودش شروع کند .

آرش م

ابوذر فقط یک بار ازت خواهش میکنم راجع به چیزی که ادعا میکنی 5 دقیقه فکر کن. مسئله کل کل با من نیست. ببین میتونی اینو واسه خودت جا بندازی که چطوری تو اون 5000 نفر یک نفر پیدا نشده که به دوستش یا فامیلش یا همکارش یا نامزدش که تو برج کار میکرده موضوع رو بگه و موضوع درز کنه. یک بار هم که شده بجای اینکه بخوای بسیجی وار جواب منو بدی یه کم رو موضوع فکر کن. فکر کردن اشکالی نداره.

پاسداران

بسم الله . جوابت تو کامنت قبلی من هست. اين از انی . جوابی به اون نکته ها ندادی. اما چند نکته : اتفاقا همين بسيجی عمل کردن بوده که اشک شما ها رو در آورده . خصوصا اينکه فرق تبليغات را با واقعيت نمی فهمی. بنده خدا. اون کسی که تو ماهواره نشسته واسته تو و من جک ميگه ، از من وتو بهتر می دونه تو ايران چه خبره ! اتفاقا می دونه داره جک ميگه . اما تو وقتی پای تحليل های عمقی مياد ويط ، ياد تبليغات می افتی ! اينکه من را به ۵ دقيقه فکر دعوت کرده ای نشون می ده اصلا تابحال فکر نکردی. والا می فهميدی تهيه و تدوين چنين مطلبی چقدر فکر و کار می بره و چند صفحه مطالبعه ميخواد. اگر نيمه دوم مطلب را بگذارم ، مجموعه فهرست اعلام را ببينی ميبينی که فقط سه چهارتا کتاب را مجبور شدم زير و رو کنم . منهای نيويورک تايمز و امثالهم ! پس موقعی که می خواهی جنگ روانی بپا کنی ، لا اقل يک لحظه تامل کن !

آرش م

باز که بسیجی وار کل کل کردی. گفتم اصلاً بیخیال من. فرض کن من مردم و تو پوز استکبار رو به خاک مالیدی با این جوابات تموم شده رفته. حالا خودت بشین این موضوعی رو که ادعا میکنی واسه خودت توجیه کن. ببین با چه مکانیسمی موساد باید گوشی تلفن رو برداره به 5000 نفر زنگ بزنه که فردا سر کار نرن بدون اینکه اصلاً نگران باشه که موضوع درز بره. خیلی سخته. نه؟

پاسداران

بسم الله . باز که نئوکان بازيت گل کرد. ميگيم صهيونيزم الزاما مساوی با يهوديت نيت واسه همينه ديگه. يه يحتمل شناسنامه ای مسلمون هم می تونه صهيونيست باشه و منافع صهيونيزم رو بپاد ! حالا بگو ببينم : چطور اف بی آی تونست تمامی رسانه های آمريکايی را با تمام حجم کارمندانش مطلع کند که حق ندارند بعد از ۱۲ ساعت اول هيچ خبر جدیدی در خصوص حادثه منتشر کنند و بقول تو دزر هم نرفت ! يعنی چی هی ميگی درز نره درز نره ؟ دیگه درز از انی گنده تر که همه فهمیدیم ؟ وقتی معلوم باسه که موضعو خطر صرفا محدود به یک ساختمان است و موضوع هم دارای بالاترین سطح امنیتی ممکن اعلام شود ، معلوم ایت که یک تیم نخبه اسرائیلی قطعا قدرت حفط این اسرار را دارند. بنده خدا . ۶۰۰ نفر معادل با تعداد نفرات یک لشکر استاندارد است. چگونه یک لشکر می تواند اطلاعات نظامی خود را در دوره های زمانی میان و بلندمدت مخفی کند . اما این تعداد صهیونیست نخبه نتوانند ؟ فقط کافيه شب مطلع شده باشند. همين . مکانيزم آقا رو باش ! تلفن ! مگه مثل طرفای شماست ؟ شما اسرائيل را هم نشناختی. فقط اين نيست که ايران و بقول خودت بسيجی ها رو نشناخته باشی ! و حالا يه نکته ديگه : دک و پوز استکبا

پاسداران

بسم الله . حالا اين همه من مطلب ونکته وارد کردم ، تو يک کلمه جواب نده .خب ؟ رفتار هميشگی مستکبرين . اين استکبار و نخوت وخود پرستی و خودبزرگ بينی ات کار دستتون داده . هيشکی هيچچی نميفهمه جز شما. اما دريغ از يه نيم خط استدلال. اينهمه تابحال مطلب نوشتم يک کلمه جواب ندادی. فقط عين نوار ضبط صوت يه جمله رو طوطل وار تکرار می کنی. بابا جان . اصل گفتگو ايجاب مي کنه کسی مدعی چيزيه اونو ثابت کنه. اصل موضوع يعنی غيبت يهوديان در آن لحظه يک فکت است. شما مدعی خلاف آن هستی ؟ لطفا ثابت کن ! چه فرار بجلويی می کنه. اصلا موضوع از این ساده تر ؟ ماجرا معادله ساهد ای دارد. چه کسی ، به چه کسي ، چه چيزی را ، چگونه ، و چه زمان ، بگويد. در اين واريابلها اگر مقداردهی لازمه متناسب با صحنه ۱۱ سپتامبر کنی مشکلت حله . اما مگه تو دنبال آگاهی هستی ؟ دنبال يک تريبونی تا کار خودتون بکنی. اينجا ما هم درخدمتت هستيم . بنويس. بنويس ببينم جوابتو ؟ اينهمه مطلب اگه يک کلومه حرف حساب حالا نوشت ؟ دوباره چرند و پرند جنگ روانی رو علم می کنه !