/ 3 نظر / 36 بازدید
لا

بله تنها فایده اسلام همینه بقیه اش استبداد و نکبت و نگون بختی و ... است

لا

بله تنها فایده اسلام همینه بقیه اش استبداد و نکبت و نگون بختی و ... است

لا

بله تنها فایده اسلام همینه بقیه اش استبداد و نکبت و نگون بختی و ... است