مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۵

aboozar_mr: خب ؟ ... ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TARAF HESABE BAHS: طبعا اين تخريب ها دو نوع است

TARAF HESABE BAHS: يک نوع عمدي

aboozar_mr: خيــــــــــــلي بحث دارد جالب پيش مي رود. من راضي هستم . از شما هم تشکر مي کنم .

TARAF HESABE BAHS: يک نوع غيرعمدي که معمولا از طرف هواداران و ..انجام مي شه

TARAF HESABE BAHS: مثلا پاره کردن پلاکارد و بيلبورد و ...

TARAF HESABE BAHS: يا حرفهاي بد پشت سر فلان کانديدا و ...

TARAF HESABE BAHS: مثلا همونطور که رهبري گفتن در اين انتخابات ، رياست جمهوري

TARAF HESABE BAHS: در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني تخريب انجام شد

TARAF HESABE BAHS: و  دستور دادن به مقامات مسئول که رسيدگي بکنن به قصه تخريب ها

aboozar_mr: خب.

aboozar_mr: اولا : بفرمائيد که آيا بنظر شما ، کانديدا يا کانديداهايي که دست به تخريب عمدي يا بقول شما ::غيرعمدي ؟! :: کانديداهاي ديگر زدند چه کساني بودند و بفرمائيد که چه مواردي از تتخريب ها و ضد تبليغات اناجام شده عمدي وغير عمدي در ذهن شما وجود دارد /

aboozar_mr: مثلا در مورد حرفهاي بدي که پشت سر کانديداها بود بفرمائيدو بگوييد از ماجرايي که حت عنوان ستاد ارسال اس.ام.اس و آفلاين مطرح شده بود چه چيزي مي دانيد.

aboozar_mr: بفرمائيد.

TARAF HESABE BAHS: والله من به بولتن و اطلاعات محرمانه دسترسي ندارم

TARAF HESABE BAHS: اينها در صلاحيت قاضي است

TARAF HESABE BAHS: و مسئول رسيدگي کننده

TARAF HESABE BAHS: هروقت قاضي شدم و مسئول رسيدگي

TARAF HESABE BAHS: مي رم تک تک اطلاعات رو درمي يارم و حکم صادر مي کنم

aboozar_mr: کدام بولتن محرمانه ؟ صلاحيت در مورد چه چيزي ؟ کدام قاضي ؟

aboozar_mr: اطلاعات محرمانه در مورد چه چيزي ؟

TARAF HESABE BAHS: ببنيد شما داريد در مورد يک پرونده قضايي حرف مي زنيد

TARAF HESABE BAHS: من صلاحيت ندارم در مورد رسيدگي به اون

TARAF HESABE BAHS: نه علم اش رو دارم

aboozar_mr: کدام پرونده قضايي ؟ در کدام دادگاه و کدام شعبه ؟ متهم اين پرونده چه کسي بوده ؟

TARAF HESABE BAHS: نه مقامش رو

TARAF HESABE BAHS: خوب همين ديگه

TARAF HESABE BAHS: منم همين رو مي گم

TARAF HESABE BAHS: در اين حدي که شما مطرح مي کنيد

TARAF HESABE BAHS: حد يک پرونده قضايي است

TARAF HESABE BAHS: اطلاعات مي خواد

TARAF HESABE BAHS: علم مي خواد

TARAF HESABE BAHS: تحقيق مي خواد

TARAF HESABE BAHS: شايدم بازجويي بخواد!

TARAF HESABE BAHS: و خيلي چيزهاي ديگه

TARAF HESABE BAHS: من صلاحيت اش روندارم

aboozar_mr: کدام حد ؟ کدام پرونده ؟ اطلاعات در مورد چي ؟ اين اطلاعات در اختيار چه کسي و يا چه مرجعي قرار دارد و شما چگونه از آن مطلع شديد ؟

TARAF HESABE BAHS: از نظر قانوني

TARAF HESABE BAHS: مي گم که مطلع نيستم ديگه!!!!!

TARAF HESABE BAHS: اگر کامل مطلع بودم و قاضي هم بودم

TARAF HESABE BAHS: پيگيري مي کردم و حکم صادر مي کردم

aboozar_mr: پس از کدام پرونده قضايي و کدام دادگاه صحبت مي کنيذ ؟

TARAF HESABE BAHS: عرض کردم سئوال شما

TARAF HESABE BAHS: در حد يک پرونده قضايي است

TARAF HESABE BAHS: تشکيل يک پرونده

TARAF HESABE BAHS: يعني متهم دارد

TARAF HESABE BAHS: مطلع دارد

TARAF HESABE BAHS: شاکي دارد

TARAF HESABE BAHS: من در مقامي نيستم که به اين موضوع رسيدگي دقيق کنم

aboozar_mr: تشکيل کدام پرونده قضايي ؟ مطلع پرونده کيست ؟ شاکي کيست ؟ اين پرونده در کجا تشکيل شده ومسئوليت رسيدگي آن بر عهده کدام دادگاه است؟

TARAF HESABE BAHS: برادر عزيز

TARAF HESABE BAHS: من سخنگوي قوه قضاييه نيستم که

TARAF HESABE BAHS: اين سئوال را از سخنگوي قوه قضاييه بپرسيد

TARAF HESABE BAHS: که سرنوشت تخريب هاي دوره انتخابات چه شد

/ 0 نظر / 10 بازدید