/ 3 نظر / 135 بازدید
من

تا وقتی که صحبت "دفاع"از هویت و عزت و ناموس ملیه روی منم حساب کن اما اگه اون ورتر از این خط رفتی منو هم خط بزن...

من

اون ور تر از مرزهای ایران...

نریمان

اینفو کلیپ سیاهه جنایت امریکا http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=7&lid=7841