هولوکاست ۲- عقده های کور - بخش پايانی

این بازنگر تاریخ در ادامـه گـفـت: مـا حتی حق چاپ هیچ كتـاب و مقـالـهای را نداریـم، كتاب‌های ما را میسوزانند و حق خـروج از مرز كشور را نداریم و در حالــی كـه ملـیـت‎‎ اصلی‎‎ من انگلیسی است، امـا حـق رفتن به محـل تـولـد خـود و خـروج از مـرز فرانسه‎‎ را ندارم و رسانه‌ها نیز این قضایا را پنهان میكنند. فوریسون می گوید: پـس از 13 ژوئیـه ســال 1990 قانون‎‎ ویژه‎‎ای در پارلمـان فـرانســه بر ضد تاریخ نگاران تصویب شــد كــه بــر اسـاس آن‎‎‎ تاریـخ نگـاران حـق بـیـان افكار خـود را نـدارنـد و در صـورت ابـراز عقیده‎‎، به یك‎‎ مـاه تـا یـك سـال حـبـس و همچنین جریمه نقدی محكوم خواهند شد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فوریسون بیانات اخیر رئیس جمـهــوری ایــران‎‎ را بـرای بــازنگــران تــاریــخ بسیار دلگرم كننده‎‎ و امیدواركننده دانســت و از روشـنفـكـران‎‎‎ جهان عـرب و مـسلـمـان خواسـت‎‎ تـا شجـاعـانـه‎‎ هولوكـاسـت را كـه یـك دروغ تـاریخـی‎‎ اسـت و بهـانـه اصـلـی اسرائیل است، محكوم كنند.

 

این‎‎ بازنگر تاریخ در پایــان گـفــت:

/ 0 نظر / 11 بازدید