مردم ايران ايران عقل ندارند !

53jmvti.jpgبسم الله . 

شاید باور نکنید ، ولی علاوه بر آنکه حضرات دوم خردادی هنوز در حال دروغ ساختن در مورد فعل حرام خاتمی در دست دادن با زنان ایتالیایی هستند و مانده اند دروغگویی صریح خاتمی چرا چگونه طوری ماست بگیرند که رنگ عبای آقای خاتمی به سفید تغییر نکند ، من توانستم حکمت این دست و پا زدنشان را از کلام یکی از آنها متوجه شوم .  

راستش را بخواهید ، اینها رسما معتقدند مردم ایران عقل ندارند. با کمال صراحت لهجه. بخوانید و خودتان قضاوت کنید . این است که باعث می شوند تو چشمان مردم همیشهء خدا زل بزنند و راحت دروغ بگویند و برای مردم شعور وعقل قائل نباشند و بگویند مردم نخواند فهمید.  

رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در سخنرانی ای فرمود : آن کسی که مردم ایران را عوام می پندارد خودش عوام است. حالا من می گویم ، آن کسی که مردم ایران را احمق و نادان فرض می کند و با این فرضیات ، دست به دروغسازی می زند ، خودش احمق است که چنین گاف اعظمی می دهد و وقتی که دستش توسط مردم رو می شود روی سرش یک علامت سوال دوبرابر سایز کله اش سبز می شود که ای بابا ! اینها که نفهم بودند، اینها که عقل نداشتند ، چطور فهمیدند ؟ پس چرا ما لو رفتیم ؟! در اینجا یک خانم - که برای حفظ آبرویش آی دی اش را سانسور می کنم – بصورت گروهی ، در آفلاینی کاملا دروغ ، مدعی جعلی بودن فیلم  دست دادن خاتمی شد. بابقی را خودتان اینجا در ادامه می خوانید.  

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:46 È.Ù): بسم الله .

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:48 È.Ù): خانم محترم

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:58 È.Ù): با عرض معذرت.

aboozar_mr (11/10/2003 07:21:07 È.Ù): چرا ببخشيدها ، چرند مي فرماييد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:21:21 È.Ù):

aboozar_mr (11/10/2003 07:21:52 È.Ù): فيلم بردار مراسم که يک ايتاليايي است ، از اينکه گفته مي شود فيلم مونتاژ بوده شکايت کرده ، مي گويد صدها نفر شاهد اين صحنه ها بوده اند ، اين حرفها رو هم در گفتگو با راديو فردا زده ، اونوقت شما چي مي فرمائيد ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:24 È.Ù): کي مشخص ميکنه که کدوم حرف چرنده ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:28 È.Ù): شما يا من ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:34 È.Ù): هيچ کس.

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:35 È.Ù): حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:38 È.Ù): همين.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:54 È.Ù): خوب پس بسپريد به دست حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:01 È.Ù): اگر حرف کسي حق را به تمسخر گرفت ، چرند است. اگر نه ، چرند نيست.

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:14 È.Ù): سپرديم دست حق و چنين کرد. حق ساکت ننشسته تا برخي هرکاري خواستند بکنند

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:21 È.Ù): گفت که چرند است.

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:31 È.Ù): ميگم فيلمبردار ميگه درسته ، شما چي ميگي ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:45 È.Ù): شما ميگي بسپر به دست حق

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:50 È.Ù): پس ديگه حرفتون چيه ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:55 È.Ù): مگه حق لاله ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:59 È.Ù): ما هم سپرديم به دست حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:02 È.Ù): سپرديم ديگه.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:06 È.Ù): لال نبود.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:10 È.Ù): گفت چرند است.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:11 È.Ù): شما چرا ديگه حرص ميخوري ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:17 È.Ù): براي اين بي انصافي

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:21 È.Ù): چه جالب

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:21 È.Ù): براي اين بي ايماني

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:28 È.Ù): براي اين عبور از صداقت براي هميشه

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:33 È.Ù): از کي تا حالا شما نبي شدي و حق با شما صحبت ميکنه؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:37 È.Ù): که کار هميشگي جريان آلودهء دوم خرداد است.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:50 È.Ù): مگه قراره آدمها نبي خدا باشند تا حق را پيدا کنند واز آن با خبر شوند؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:56 È.Ù): يعني انسانها همه از خق بي خبرند ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:10 È.Ù): براي اينکه حقايق را زير خاک کنيد سعي مي کنيد دست مردم را از حق و حقيقت کوتاه نشان دهيد ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:15 È.Ù): بي خود نيست حقايق را وارونه مي کنيد.

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:21 È.Ù): زير خاک

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:29 È.Ù): آقاي منتظر قائم

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:32 È.Ù): بفرمائيد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:33 È.Ù): يه موضوعي رو بگم

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:36 È.Ù): بفرمائيد

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:38 È.Ù): بعدا شما ادامه بده

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:41 È.Ù): بفرمائيد

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:46 È.Ù): شما توان بحث رو نداري

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:48 È.Ù): و در آخر

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:52 È.Ù): وقتي کم مياريد

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:52 È.Ù):

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:06 È.Ù): تنها کاري که ميکني ايگنور کردن طرفتون هست

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:09 È.Ù): خب اين يک قضاوت است. در حاليکه هنوز موضوع مورد قضاوت يعني بحث رخ نداد. معلوم نيست در مورد چي قضاوت شده .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:13 È.Ù): پس بي خود سر بحث رو باز نکنيد

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:19 È.Ù): من در عمرم چند نفر رو بيشتر ايگنور نکرده ام .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:20 È.Ù): شما بسپريد به دست حق

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:26 È.Ù): خودش هر کاري ميخواد ميکنه

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:31 È.Ù): حالا شما که خيلي تحمل بحث داريد کجا فرار مي کنيد؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:33 È.Ù): من بي تحمل.

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:37 È.Ù): من بي توان براي بحث

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:37 È.Ù): الهاماتتون رو هم براي خودتون و همپالگيهاتون نگه داريد

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:40 È.Ù): شما کجا در مي رويد ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:02 È.Ù): يک جوري حرف مي زنيد ، انگار مردم براي باخبر شدن از حق و حقيقت حتما نيازمند کشف وشهود و الهام هشتند !

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:09 È.Ù): يعني خدا به انسان براي شناخت حق ، عقل نداده ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:27:26 È.Ù): به ايراني ها نداده

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:29 È.Ù): خب الحمد لله .

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:36 È.Ù): شما هم پس معلوم شد براي چي سوء استفاده مي کنيد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:27:39 È.Ù): اگه داده بود وضعيت ايران و مردم خوبش اينجوري نبود

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:43 È.Ù): با حساب حضرات دوم خرداديها مردم ايران يا عقل ندارند

/ 17 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منصور

سلام. وبلاگ جالبی دارید. اما به نظر میرسه شما یک اصل دینی رو فراموش کردید. وقتی کسی) حتی نامسلمون و دشمن) مطلبی رو تکذیب میکنه بهتره که شما روی تکذیب اون بایستید و این مطلب رو روش تاکید کنید. چون همین تکذیب نشون میده که اون فرد حتی اگر این کارو کرده الان ازش پشیمونه و درست نمیدوندش. یا حق

مهدی

بسم الله وقتی اون لینکی که تو نظر قبلی گذاشتم سانسور کردی فهمیدم که دنبال عدالت نیستی. راستش نمی دونم دنبال چی هستی

پاسداران

بسم الله . جناب آقا منصور .سلام . فکر ننی کنيد در قضاوت به انحراف رفته ايد؟‌ آيا وقتی در اين ميان حق ملت مسلمان ايران يا حتی حق يک نفر مطرح باشد اين کار بی معنا است؟‌ آيا غير از اين است که اين امر در حق الله مطرح است و نه ديگر حوزه ها ؟ اين آقا اين عملکرد را بشکل کاملا علنی و در حضور بی نهايت چشم بيگانه انجام داده و جالب آنجا که اولين کسانی که آن فیلم را منتشر کردند جريان ضد انقلاب - البته در حمايت از او - بودند. حالا نظر شما چيست‌؟ بنشينيم و ببينيم که حضرت آقايی رفته و با زنان بی حجاب بيگانه دست داده و حالا او را اتفاقا بخاطر این عمل نزديک ترين فرد به امام خمينی معرفی می کنند و بعد هم که اعتراض می کنيم دروغی کثيف می گويد و منکر وجود آن می شود وحتی صدای فيلمبردار را در می آورد و گناه بزرگتر يعنی دروغگويی را مرتکب می شود. ببينم وضعيت حاضر چگونه با حالت مد نظر شما همخوانی دارد‌؟

بودن

سلام قطعه ای از پستت: «رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در سخنرانی ای فرمود : آن کسی که مردم ایران را عوام می پندارد خودش عوام است.» بله جناب خامنه ای با این استدلال عوام تشریف داره.البته بدتر از اون، یه قدرت طلب مثل بقیه حکومتی ها.

پاسداران

عجب کامنت خنده داری ! :)

بودن

سلام بله دیگه وقتی چیزی واسه گفتن نداشته باشی،به تمسخر متوسل میشی

بودن

سلام کامنتی رو که اینجا گذاشتم نذاشتی اون یکی رو در پست آخر گذاشتی! البته اینم خوبه.چون قبلا" بیست تا در میون میذاشتی اما حالا بهتره.

مصطفي نمازيان

بنام خدا.با سلام به دوست عزيز.حتما همگی اين جريان را شنيده ايد که پادشاهی لباس نداشت ودربين مردم راه می رفت ومردم از ترس نمی گفتند که پادشاه لباس ندارد.حالا نيز همين جريان است.دارودسته مستبد خاتمی شعورمردم را به سخره گرفتند ومردم را کور تصور کردند.اگر احمدی نژاد يا خدای ناکرده آقای مصباح يزدی بود ،بنياد باران ۳ روز عزای عمومی اعلام می کرد وکروبی ژياده به سمت جماران می رفت.خاتمی در حال تبديل شدن به يک ديکتاتور مطلق است که حتی دين را نيز به نفع خود تفسير می کند.ديکتاتور مالی سياسی نيز هاشمی است.اينها را به مردم بگوييد.والسلام

آرش م

خاتمی کاری رو کرده که هر انسان متمدن و مودبی انجام میده. خیلی هم دمش گرم. فقط کاش جرات داشت و پای کار درستی که کرده وامیستاد.

بی نام

جهل در تو روان است. امام زمان هم بیاید او را همچون سخنان من که در دو کامنت برای تو نوشتم، سانسور خواهی کرد... از این جهل باید ترسید...