هولوکاست ۲- عقده های کور - بخش دوم :

فوریسون كه در كار بازنگری در تاریخ نیـز فعالیت دارد، می گـویـد: بــر اســاس ادعاهای یهودیان، آلمانیها در طول جـنـگ جهانی دوم و در بیـن سـالهــای 1941 تــا 1945 به قتل عام یهودیان مبادرت كردنـد و آن هـــا را در اتــــاق هــــای‎‎ گــــاز اردوگـاههـای خـود میكشتند و سپس اجـسـاد آنها ‌را در كورههای‎‎ آدم سوزی می‌سوزاندند كه‎‎‎ از نظر بازنگـران‎‎ تاریخ این مساله بـه طور كامـل غلـط و غــیــر منـطقـی و دروغ است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

این‎‎ تاریخ شناس افزود: بــازنـگــران تـاریـخ دلایل بسیاری‎‎ برای رد این مـطلـب دارند كـه‎‎‎ از آن‎‎ جـملـه ایــن كــه اگــر نـظامیــان‎‎‎ و فرماندهان آلمانی، یهودیان را به كمپ خود در آلمان باز میگرداندند و سپس‎‎ میكشـتنـد باید پس از گـذشـت سـه تـا چهار سال اشغالگـری آلمـان، دیگـر هـیـچ یهودی وجود نداشته‎‎ باشد، در حالی كه همچنان تعداد زیـادی‎‎ یهـودی در روسیه، لهستان، فرانسه و حتـی آلمـان و دیگر كشورها وجود دارد.

 

استاد سابق دانشگاه‎‎ فرانسه همچنـیـن تاكیـد می كند كه از نـظر علـم فیـزیـك و شـیمـی‎‎ نیـز ایـن مسـالـه منـتفـی اسـت، زیــرا یهــودیــان

/ 0 نظر / 7 بازدید