گر ترا نیست کیش بت پرستی...

کمی فکر کنیم...

کمی.

اگر حقیقتا هیچ ارتباطی میان جنبش کپک سبز و جنایتکاران بی حیثیتی مانند ریگی و اربابان آمریکایی آنها نیست ، چرا باید چنین کاریکاتوری را در سایت جرس ( راه سبز ) مشاهده کنیم؟

این کاریکاتور در حال بیان این معناست که دستگیری ریگی برای ترساندن آنها انجام شده و نظام با این عمل قصد قدرت نمایی به جرسان سبز دارد ! واقعا اگر ارتباطی میان شماها نیست ، چرا این دستگیری را بخود می گیرید ؟ !

ما می دانیم . شما هم می دانید. ارتباط برقرار است. باید هم به خود بگیرید. بگذریم از اینکه ، این دستگیری چنانتان کرده ، که دیگر ادبیات فارسی را هم گم کرده و جملات با فعل و فعال درهم ریخته می نویسید :)

/ 0 نظر / 10 بازدید